Uncategorized

พิจิตร-สภาเกษตรกร นำเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ SME Start Up ปี 2561 รุ่น 2

พิจิตร-สภาเกษตรกร นำเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ SME Start Up ปี 2561 รุ่น 2

เมื่อวันที่ 24 และ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้า (CK HALL) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์ สุธรรมจา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประสานเกษตรตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 2561 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ SME Start Up ปี 2561 รุ่นที่ 2 โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตรเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายนิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์*การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้เรื่องวงจรธุรกิจและสถานการณ์ตลาด ,การวิเคราะห์การตลาด ,การวิเคราะห์ต้นทุน ,ห่วงโซ่อุปทานกับโลจิสติกส์ ,การสร้างแบรนด์ และไอทีกับการประกอบการ พร้อมมีตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จมาเล่าประสบการณ์การเริ่มต้นธุรกิจ/การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ตลอดการอบรมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ซักถามข้อสงสัย โดยวิทยากรจะตอบคำถามให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถูกต้องเพื่อจะนำกลับไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีในอาชีพของตนเองต่อไป
**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร กล่าวว่าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมในการที่จะพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเป็นลำดับต่อไป

***ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร