ข่าวการศึกษาและไอที

ม.อุบลฯเอาด้วยต้านทุจริต จัดอบรมบุคลากรต้านทุจริตสนองนโยบายรัฐบาล

ม.อุบลฯเอาด้วยต้านทุจริต จัดอบรมบุคลากรต้านทุจริตสนองนโยบายรัฐบาล
ปลูกฝังค่านิยมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
ที่ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม “เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ให้แก่ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 428 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายราชัย อัศเวศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และอดีตประธานกรรมการด้านกฎหมายมหาวิทยาลัย

ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษครั้งนี้ เพื่อการเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้มองเห็นว่าการกระทำการทุจริตเป็นเรื่องที่น่าละอาย หากพบเห็นว่ามีผู้กระทำการทุจริตภายในหน่วยงาน ต้องไม่ลังเลที่จะร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลให้แก่หน่วยงานตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญกับการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต การรับสินบนหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของบุคลากร และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ได้ร่วมกันแสดงสัญญาลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่นร่วมกัน


//////////////////////////////////////////////////ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี