Reporter&Thai Army

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการดำเนินการป้องกันโรคเชิงรุก

เมื่อ 26 พ.ค.61, 0830 – 1630 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย บก.ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จว.ช.ม., หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อ.บ้านโฮ่ง, รพ.บ้านโฮ่งสาธารณสุข อ.บ้านโฮ่ง, ผญบ., ผช.ผญบ. และราษฎรในพื้นที่ บ.โฮ่งหลวง ม.2 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ.

เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการดำเนินการป้องกันโรคเชิงรุก ในการป้องกันสุขภาพและจัดการปัญหาหมอกและควัน ห้วงวันที่ 25 – 27 พ.ค.61

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมเทียมจันทร์วันเพ็ญ รีสอร์ท ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 60 คน