ข่าวการศึกษาและไอที

*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8 นครสวรรค์ เปิดฝึกอบรมทักษะอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน ***

*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8 นครสวรรค์ เปิดฝึกอบรมทักษะอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน ***

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขา การทำขนมไทย ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่อำเภอโกรกพระ จำนวน 19 คน

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่องของการพึ่งตนเอง และการมีส่วนร่วมมาเป็นหลักในการทำงาน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานทำ ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสุรีย์ญา วชิรจรัสพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประสานการฝึก พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สพร.8 นว.ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

…อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644…..