Uncategorized ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธรรมรงค์ มณีโชตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ขอเชิญประชาชนในตำบลคลองสระและตำบลใกล้เคียงพาบุตรหลานของท่านมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันนี้ ( 26 ธันวาคม 2562 ) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ โดย นายธรรมรงค์ มณีโชตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ขอเชิญประชาชนในตำบลคลองสระและตำบลใกล้เคียงพาบุตรหลานของท่านมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ชมการแสดงจากเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลคลองสระ ทั้ง ๔ โรงเรียนและ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ กิจกรรมจับแจกของขวัญมากมาย โดยเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป “ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ” ณ.อาคารพาฝันโรงเรียนอนุบาลบ้านคลองสระ