ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนการดำเนินงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2562 !!!

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนการดำเนินงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2562 !!!

วันนี้ (27 มีนาคม 2562) 15.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนการดำเนินงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2562 ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชน์การ์เด้น โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อมวลชน และคณะกรรมการจัดงานฯ เข้าร่วม

ที่ประชุมได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2562
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี ร่วมกันจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ด้วย

/////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม/จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ