ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ภัยพิบัติ

ศปถ.ร้อยเอ็ด ออกติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเพื่อลดอุบัติเหตุถนนช่วงสงกรานต์เป้าตายไม่เกิน33รายรถจักรยานยนต์ต้องมีประกันละเลยปรับเป็นหมื่น/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ศปถ.ร้อยเอ็ด ออกติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเพื่อลดอุบัติเหตุถนนช่วงสงกรานต์เป้าตายไม่เกิน33รายรถจักรยานยนต์ต้องมีประกันละเลยปรับเป็นหมื่น
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

เลิศบุศย์ รองปธ.ศูนย์ศปถ.ร้อยเอ็ดออกเร่งรัดศปถ.อ.เมืองเพื่อลดเหตุถนนช่วงสงกรานต์/nuk

นวลจันทร์ ผอ.คปภ.ร้อยเอ็ด เผย กฎหมายบังคับให้จักรบานยนต์ทุกคันจ้องทำประกันละเลยอาจถูกปรับสูงสุด1หมื่นบาท โทร 043514440 เวบไซต์ oic.or.th/NBTV๑๐๑/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมชั้น2 อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองประธาน ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสวกรานต์ พ.ศ.2561 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของนายเกรียงไกรจิตรธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยเอ็ดเลขานุการของ ศปถ.ร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ประธาน ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และคณะ ประกอบด้วย ส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัด ตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนร้อยเอ็ด ให้ได้ผลเป็นไปตาม แนวทางปฏิบัติที่สรุปไว้

นายเกรียงไกร จิตธรรม เลขานุการศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 กล่าวว่า.-สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2561 ของอำเภอเมืองร้อยเอ็ดดังนี้ ระหว่างวันที่ 11 เมษายนถึงวันที่ 17 เมษายน 2561 ทางศูนย์ได้ดำเนินการตามแนวทางและมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน คือ 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้กำหนดการตั้งจุดตรวจหลักจำนวน 2 แห่งและจุดบริการประชาชนจำนวน 2 แห่งและด่านชุมชนจำนวน 79 แห่ง,2 เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักในแต่ละจุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจ 15 นาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 นายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน 10 นาย


3 ยอดเกิดอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 รวม เกิดอุบัติเหตุจำนวน 12 ครั้ง บาดเจ็บจำนวน 13 คน เป็นชาย 10 คนหญิง 3 คน มีเสียชีวิตจำนวน 1 คนเป็นชาย สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีระหว่างปีพ. ศ. 2559 ถึง 2561 เกิดเหตุรวม 24 ครั้งเจ็บ 26 คน ตาย 4 ราย จาก 15 ตำบล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ได้ดำเนินการ มีจุดตรวจหลัก2จุด จุดบริการประชาชน 4 จุด ด่านชุมชน 79 แห่งจาก 14 ตำบล
ยอดเกิดอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อำเภอเมืองร้อยเอ็ดรวม เกิดเหตุ 6 ครั้งบาดเจ็บ 7 คนชาย 4 คนหญิง 3 คนเสียชีวิตไม่มี

จากการถอดบทเรียนได้ทราบจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2562 อำเภอเมืองร้อยเอ็ดวันนี้ จุดเสี่ยงที่ 1 ถนนร้อยเอ็ดเมืองสรวงบริเวณทางโค้งบ้านโนนรังหมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง ถนนหมายเลข 215 ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วสูงสภาพถนนเป็นทางโค้งมากหักศอก การดำเนินการป้องกันและแก้ไข ได้ติดตั้งป้ายเตือนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งติดตั้งเครื่องหมายจราจร เตือนการใช้ความเร็ว ติดตั้งกรวยเพื่อให้รู้ว่าเป็นทางโค้ง เพิ่มแสงสว่างในจุดเสี่ยง ทำให้ทัศนวิสัยในมองเห็นชัดเจน ตั้งด่านชุมชนบริเวณจุดเสี่ยงดังกล่าว

2 ถนนร้อยเอ็ดจตุรพักตรพิมานระหว่างบ้านหนองแคนหมู่ที่ 13 ถึงบ้านแก่นทรายหมู่ที่ 14 ตำบลรอบเมือง ถนนหมายเลข 214 ปัจจัยเสี่ยง ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วสูง เส้นทางดังกล่าวไม่มีแสงไฟฟ้า ช่วงกลางคืนจะมืดมาก ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นรถที่วิ่งมาไม่ชัดเจน การดำเนินการป้องกันและแก้ไข ติดตั้งป้ายเตือนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ติดตั้งเครื่องหมายจราจรเตือนการใช้ความเร็ว

3 ถนนร้อยเอ็ดโพนทองบริเวณสี่แยกสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บ้านหนองผักแว่นหมู่ที่ 23 ตำบลเหนือเมือง ถนนหมายเลข 2044 ปัจจัยเสี่ยงสภาพส่วนควบของถนนเนื่องจากหลังเวลา 22:00 เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรเปิดสัญญาณไฟกระพริบ ทำให้รถที่มาจากทางแยก ไม่ใช้ความระมัดระวัง การดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัจจุบันมีการวางแบริเออร์ ทำให้เห็นช่องทางในการสัญจรที่ชัดเจน มีการตั้งจุดตรวจหลักและด่านชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

4 ถนนเลี่ยงเมืองสี่แยกบ้านโนนสว่างหมู่ที่ 19
ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ถนนหมายเลข 132 ปัจจัยเสี่ยงผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ ใช้ความเร็วสูง เส้นทางดังกล่าวแสงไฟฟ้าไม่เพียงพอ ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นรถที่วิ่งมาไม่ชัดเจน ไม่มีสัญญาณไฟจราจร การดำเนินการป้องกันและแก้ไข ตั้งด่านชุมชนบริเวณจุดเสี่ยงดังกล่าวติด ตั้งกรวยหรือวางแบริเออร์ ทำให้ทราบว่าเป็นทางแยกเพิ่มแสงสว่างในทางเส้นทางดังกล่าว

โดยคณะกรรมการได้ประชุม แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ของสำนักงานต่างๆ ได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยร้อยเอ็ด ตำรวจร้อยเอ็ด สาธารณสุขจังหวัด ปกครองจังหวัด อบจร้อยเอ็ด ขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด สรรพสามิตรพื้นที่ร้อยเอ็ด สำนักงานคปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาร้อยเอ็ด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.องค์กร


ผลจากการประชุมได้ข้อสรุปดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวัน พร้อมเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายจราจร ควรปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยเคลื่อนที่ ในพื้นที่ของตัวเอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้สำรวจรถจักรยายนต์ทุกคัน พร้อมแนะนำให้ทำประกันภัย หาดเพิกเฉยอาจถูกปรับสูงสุด 1 หมื่นบาท คณะกรรมการหมู่บ้านให้ทำธรรมนูญเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ และตลอดปี


เพื่อประกาศเป็นหมู่บ้านปราศจากอุบัติเหตุ บาดเจ็บและตาย โดยไม่ต้องรอทางราชการ ให้จัดทำสิ่งแวดล้อมทางถนนให้มีผลลดอุบัติเหตุทางถนน เข้มช่วงสงกรานต์ปี 62 เป้าหมายตายไม่เกิน2.5คนต่อแสนประชากร ปีนี้ไม่เกิน 33 คนของจังหวัด ติดต่อ คปภ.ที่ โทร ผอ.นวลจันทร์ พัดทอง 043-514-440 หรือ เวบไซต์ oic.or.th

/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-