ข่าวเชียงใหม่

“คณะกรรมการระดับจังหวัดจัดประชุมดันมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกกระเทียมเชียงใหม่กว่า 13 ล้านบาท”

“คณะกรรมการระดับจังหวัดจัดประชุมดันมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกกระเทียมเชียงใหม่กว่า 13 ล้านบาท”
วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตรกรอันเนื่องจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม
จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ปลูก 7 อำเภอ ได้แก่ เวียงแหง เชียงดาว ฝาง สะเมิง ไชยปราการ แม่อาย แม่แตง พื้นที่ทั้งหมดกว่า 27,695 ไร่ ผลผลิตประมาณ 95,933 ตัน เกษตรกร มีต้นทุนเฉลี่ยนอยู่ที่ 7.76 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งลักษณะการตลาดของเกษตรกรนั้นจะขายเป็น 2 ส่วน คือ สด หน้าแปลงราคา อยู่ที่ 12-15 บาท ส่วนตากแห้งจะจำหน่ายราคา35-38 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งในช่วงผลผลิตออกในปริมาณมากจังหวัดเชียงใหม่โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดได้มีประกาศมาตรการโครงการช่วยเหลือผู้ปลูกกระเทียม ให้กับเกษตรกร รายละไม่เกิน 7 ไร่ วงเงินไม่เกิน70,000 บาท โดยในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจากการสมัครผ่านทางสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ทั้งหมด 2,850ไร่ จำนวน 234 ราย วงเงินกว่า13 ล้านบาทในพื้นที่ 5 อำเภอ เพื่อส่งรายชี่อดังกล่าวให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดำเนินการตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือต่อไป