ข่าวเชียงใหม่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่กำลังออกสู่ตลาด อาทิเช่น หอมหัวใหญ่ กระเทียม หอมแดง ลำไย และลิ้นจี่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ของเกษตรกร ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560/61 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ สรุปได้ดังนี้
1.รับทราบข้อมูลการผลิต การเก็บเกี่ยว และการตลาดสินค้าเกษตร (หอมหัวใหญ่ กระเทียม หอมแดง ลำไย และลิ้นจี่)
2.รับทราบผลการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560/61
3.พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ของเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560/61 (ครั้งที่ 2) รวม 65 ราย วงเงินกู้ที่อนุมัติรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,460,000.- บาท