พช เชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว


พช เชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กและบุคคลในครอบครัว โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ รวม 12 หน่วยงาน นำโดย นายพลภัทรสีแดง อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการ สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ ในฐานะคณะทำงานโครงการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว ได้กำหนดดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯในครั้งนี้ และได้เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานยืนขึ้นเพื่อลั่นกระดิ่ง ในการที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่าพวกเราจะร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และผู้บริหารสถาบันการศึกษา