โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ 2561


โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ 2561
ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโรโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561
พร้อมด้วยทีมวิทยากรนายวีรยุทธ เชื้อไทย ผู้จัดการบริหารความร่วมมือภาครัฐและองค์กรเอกชน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดมหาชน นายรุ่งโรจน์ กิจทวีปวัฒนา ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดนครปฐม ในหัวข้อ Marketing Disruption เพิ่มโอการธุรกิจด้วยการตลาดดิจิตอล และ WORKSHOP การเปิดร้านค้าออนไลน์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมในการอบรมกว่า 250 คน ณ.ห้องทวารวดี 2 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) เป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ เน้นการสร้างช่องทางการจำหน่ายผ่านทางตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น แต่ปัญหาการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประกอบด้วยปัญหาหลัก 5 ข้อ การเลือกสินค้าและการกำหนดราคา (SKU Selection & Pricing) การจัดทำเนื้อหาและภาพสินค้า (Content Production) ความชำนาญในการบริหารจัดการ (Operational Excellence) การทำการตลาด (Marketing) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการบริหารจัดการ (Data Analysis)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการจากโครงการต่างๆ ของสำนักงานฯ และผู้ประกอบการในโครงการที่อยู่ภายใต้แผนบูรณาการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การชำระเงิน การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

​เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพการแข่งขันมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์สำหรับ SMEs ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการในโครงการ สสว. และผู้ประกอบการในโครงการภายใต้แผนบูรณาการที่ลงทะเบียน SME ผู้รับบริการภาครัฐ พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันตก

ปนิทัศน์ มามีสุข น.ส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม