Uncategorized

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนต่อยอดการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม อำเภอโพทะเล และอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนต่อยอดการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม อำเภอโพทะเล และอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ,นายไกรวิทย์ กฤตฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวทักษิฌา ขวัญชื่นใจ นักจัดการปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวนิสาชล สุดดี เจ้าหน้าที่ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม จัดประชุมเตรียมการจัดตั้งกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ในพื้นที่ตำบลเป้าหมายของอำเภอโพทะเล และอำเภอสากเหล็ก โดยมีนายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพทะเล ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล ผู้นำท้องที่ และผู้นำเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย*การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกันในพื้นที่ สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้ำด้านการผลิต กลางน้ำด้านการแปรรูป และปลายน้ำด้านการตลาด อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิต เพราะมีการวางแผนการผลิตที่สอดรับกับความต้องการของตลาด และลูกค้าเป้าหมายทุกกลุ่ม รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเพาะปลูก ขยายพันธุ์ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต พร้อมได้ประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ แนะนำวิธีการสมัครและการออมในเบื้องต้น ชึ่งผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจสอบถามข้อมูลกันอย่างคึกคัก
**ทั้งนี้ได้เชิญ นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดพิจิตร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของความสำคัญการผลิตพืชผลการเกษตร โดยเน้นในเรื่องของการรวมกลุ่มเป็นผู้ผลิตแปลงใหญ่ เช่น มะยงชิดแปลงใหญ่ของอำเภอสากเหล็ก หรือกลุ่มผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยของอำเภอโพทะเล ขั้นต่อไปก็รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร เพื่อทำการตลาดร่วมกัน
***สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ดำเนินการขับเคลื่อนงานองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรของตำบลเป้าหมาย ตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ โดยการขับเคลื่อนงานเกษตรกรจะเป็นผู้ร่วมกันดำเนินงานในรูปแบบองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นขั้นเป็นตอน ก้าวทีละก้าว ไม่ก้าวกระโดด ก้าวอย่างมั่นคง และนำไปสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืนของกลุ่มองค์กรต่อไปในอนาคต

 

***ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

Comments are closed.