Uncategorized

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจัดประชุมปฐมนิเทศและสื่อมวลชนสัญจร ตามโครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจัดประชุมปฐมนิเทศและสื่อมวลชนสัญจร ตามโครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (27 มิถุนายน 2561) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศและสื่อมวลชนสัญจร ตามโครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารเอกนกประสงค์ สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ด

โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ การประชุมปฐมนิเทศและสื่อมวลชนสัญจร มีผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน ร่วมแสดงความคิดเห็น และสื่อมวลชนกว่า 50 สำนัก ลงพื้นที่สำรวจ 3 จุด ได้แก่ สถานีสูบน้ำทับกฤช ประตูน้ำปากคลองบอระเพ็ด และประตูน้ำบึงบอระเพ็ด โดยปัญหาของบึงบอระเพ็ดในปัจจุบัน เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของบึง ทำให้สัตว์น้ำ พืชน้ำบางชนิดสูญพันธุ์ คุณภาพของน้ำและระบบนิเวศทางน้ำเสื่อมโทรม

มีการลักลอบจับสัตว์น้ำ นกน้ำและตัดไม้ทำลายป่า แม้จะมีการจัดทำแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดขึ้นหลายฉบับ แต่ยังขาดการบูรณาการและผลักดันให้ก้าวข้ามทุกปัญหาที่สั่งสมมายาวนาน จึงนำมาสู่การศึกษาทบทวน แผนการพัฒนา และแผนการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด เพื่อให้สามารถดำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการ จากหน่อยงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การสนันสนุนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ต่อไป

////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644////