Reporter&Thai Army

กองกำลังนเรศวร ชุด ประสานงาน กิจการพลเรือนกองกำลังนเรศวรร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 301 ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2562

กองกำลังนเรศวร ชุด ประสานงาน กิจการพลเรือนกองกำลังนเรศวรร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 301 ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2562

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น.
นายธันปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา ปลัดอวุโสอำเภอพบพระ
เป็นประธานการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 โดย.กองกำลังนเรศวร ชุดประสานงานกิจการพลเรือนกองกำลังนเรศวรร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 301 ร้อยโทมานพ เขื่อนแก้ว หัวหน้าชุดประสานงานกิจการพลเรือนกองกำลังนเรศวร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดย.การจัดการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ดังนี้

1.เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดน ได้มีความรู้ความเข้าใจ ตามแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรแบบผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน

2.เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ชายแดน ตระหนักเห็นถึงความสำคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักแผ่นดิน และดำรงรักษาไว้ ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4.เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้ราษฎรในพื้นที่ชายแดนได้มี ความรักและหวงแหนต่อพื้นที่ ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน และตระหนักถึงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนมีความสามารถในการป้องกันตนเอง และหมู่บ้าน จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ

โดย.มี ร้อยโท สมพงษ์ เขียวดี หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ที่ 301, พ.ต.ท.มนูญ แก้ว พันธุ์เดิม
สว.อก.สภ.พบพระ ,ตชด 346 ,นายบุญสืบ เกิดแก้ว
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า ส2 โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ ฐานปฏิบัติการบ้านวาเล่ย์ , ผู้ใหญ่บ้านยะพอ ผู้ใหญ่บ้านแม่ออกฮู ผู้ใหญ่บ้านวาเล่ย์เหนือ ทหารร้อย ร.1433 ผู้เข้ารับการอบรม ราษฎร ตามแนวชายแดนตำบลวาเล่ย์ จำนวน 4 หมู่บ้าน บ้านวาเล่ย์เหนือ บ้านวาเล่ย์ใต้. บ้านแม่ออกฮูและบ้านยะพอรวมผู้เข้ารับการอบรม 100 คน

มีนายบุญสืบ เกิดแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า ส2 โครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ สนับสนุนต้นไม่ให้กับผู้เข้ารับการอบรมปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ และ พัฒนาที่ดินจังหวัดตาก(อำเภอแม่สอด) มอบสารเร่งสำหรับผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ สารเร่งสำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อ สาเหตุจากโรครากและโคนเน่าของพืช สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2