Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.)ร่วมกับ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กำแพงเพชร ,ศดธ.จว.ก.พ., ปลัดอ.เมืองฯ,ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่3 ต.นครชุม กองช่างเทศบาล นครชุม สำนักงานธานารักษ์ พื้นที่กำแพงเพชร

กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. ขอรายงานการปฏิบัติ ดังนี้
1. เมื่อ 281000 ม.ค.62 พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.)ร่วมกับ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กำแพงเพชร ,ศดธ.จว.ก.พ., ปลัดอ.เมืองฯ,ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่3 ต.นครชุม กองช่างเทศบาล นครชุม สำนักงานธานารักษ์ พื้นที่กำแพงเพชร และจนท.อช.ก.พ.ร่วมตรวจสอบ การก่อสร้างอาคารและดัดแปลงอาคารโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น บริเวณหน้าโรงเรียนวชิรปราการ เส้นคูเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จว. กำแพงเพชร จำนวน7หลังคาเรือน ดังนี้

1)นางมาลี เดชสถิตย์ เจ้าของอาคาร บ้านไม้ชั้นเดียว กว้าง7.00เมตรยาว21.50 เมตร จำนวน1หลัง
2)นาย ชัยณรงค์ เชื้อเสือ เจ้าของอาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง3.00เมตรยาว10.00เมตร จำนวน1หลัง
3)นาย เฉลิม ดอกเทียนเจ้าของอาคารบ้านไม้ชั้นเดียว ขนาดกว้าง9.00เมตรยาว10.00เมตร จำนวน1หลัง
4)นาง ศิริพร กาบแก้ว เจ้าของอาคารบ้านชั้นเดียว ขนาดกว้าง4.00เมตรยาว9.00เมตร จำนวน1หลัง
5)นาย สวิค โพธิ์ม่วง เจ้าของอาคาร คสล. ชั้นเดียวขนาดกว้าง7.00เมตร ยาว8.00เมตรจำนวน 1หลัง
6)นางวิมล สุวรรณวัฒนา เจ้าของอาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง8.00เมตร ยาว10.00เมตรจำนวน1หลัง
7) นาย บัญฑิตย์ โชติรัตน์ เจ้าของอาคารบ้านไม้ชั้นเดียว ขนาด6.00 เมตร กว้าง8.00เมตร
2.คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา40 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร( ฉบับที่2)พ.ศ.2535ให้ท่านระงับการก่อสร้างดังกล่าวฯจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตหรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น.
3.ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย