จ.ราชบุรี/พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการใน.มูลนิธิคุณพุ่ม.ปีการศึกษาประจำปี 2561


จ.ราชบุรี/พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการใน.มูลนิธิคุณพุ่ม.ปีการศึกษาประจำปี 2561
เมื่อวันที่28เมษายน2561ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 มีข้าราชการ.เหล่ากาชาด.ทหาร.ตำรวจให้การต้อนรับ.โดยมี ..นางกัญยา เคหารมย์.. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี สืบเนื่องมาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีผู้ประธานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่มทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคมได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษาสนับสนุนให้เด็กพิการที่มีฐานะยากจนแก่เด็กพิการในจังหวัดราชบุรีจำนวน122 ทุน


….สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน