ข่าวรัฐสภา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต 12) ประกอบด้วย พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประขาชนในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
– เวลา 10.00 นาฬิกา ลงพื้นที่ ณ วัดห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายบดินทร์ วิริยภาพบวร หัวหน้าทีมขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับตำบล นางไข่แก้ว เพ็ชรฎา กำนันหมู่ที่ 1 ให้การต้อนรับ มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 150 คน
ทั้งนี้ ตำบลห้วยโป่ง มีหมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวนกว่า 600 คน เป็นไทยใหญ่และกระเหรี่ยง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าอุดมสมบูรณ์ อาชีพหลัก คือ ทำสวนปลูกกระเทียม ส้ม ข้าวโพด งา และถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ คือ ไม้กวาดดอกหญ้า มะขามแก้ว น้ำมันงา อโรมามะกรูด ปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่นำเสนอและต้องการการแก้ไข คือ 1.ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา 2.ขอให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากตื้นเขิน และต้องขออนุญาตในการขุดลอก เพราะอยู่ในพื้นที่อุทยาน 3.ขอให้ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ป่า 4.ขอให้ส่งเสริมราคาผลผลิตทางการเกษตร (กระเทียม) และ 5.ประชาชนในพื้นที่ปลูกไม้สักแต่ปลูกแล้วไม่สามารถตัดขายเองได้ โดยงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท ชาวบ้านบ้านห้วยโป่ง เสนอให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในการนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของโครงการไทย นิยม ยั่งยืน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 200,000 บาท นั้น ขอให้นำไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และขอให้มีส่วนร่วมช่วยกันวางแผนและตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เราก็สามารถนำเงินนั้นต่อยอดได้เลย ในส่วนของเรื่องที่ดินทำกินที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า ทางรัฐบาลได้รับทราบปัญหาแล้ว และทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่
หลังจากนั้น พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย สิทธิ และการมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย พร้อมทั้งฝากให้ชุมชนเพิ่งตนเอง น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การดำเนินชีวิต
– เวลา 14.00 นาฬิกา ลงพื้นที่ ณ บ้านหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง โดยมีนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายสรชัช สอนอ่อน หัวหน้าทีมขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับตำบล นายวิโรจน์ ลืนคำ กำนัน พันตำรวจตรี ทวีป เศรษฐสุวรรณสารวัตรป้องกันและปราบปราม ให้การต้อนรับ มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน
ทั้งนี้ บ้านหมอกจำแป่ มีหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน มีประชากร 1,236 คน ส่วนใหญ่เป็นคนไทยใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เข่น ข้าว กระเทียม ถั่วเหลือง และงาดำ สำหรับปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่นำเสนอและต้องการการแก้ไข ประกอบด้วย 1.โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ขอให้ปรับปรุงถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางเกษตร เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง และฝนตกทำให้เป็นดินโคลน ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ขอให้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และขอให้ขยายน้ำประปาหมู่บ้าน เนื่องจากยังไม่ครอบคลุมทั่วหมู่บ้าน 2.การส่งเสริมอาชีพ ขอให้มีการอบรมส่งเสริมอาชีพอย่างละเอียดและต่อเนื่อง และการตลาดเพื่อการกระจายสินค้า เช่น การทำปศุสัตว์ การทำประมง (เลี้ยงปลา) การทอผ้า ตัดเย็บผ้า ความรู้ทางการเกษตร และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และ 3.เรื่องที่ดินทำกินอยู่ในเขตป่า โดยงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท ชาวบ้านเสนอให้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

 

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน