☆ข่าวแพร่☆ ผู้นำชุมชนตำบลเตาปูนอบรมการพัฒนารณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์น้ำ


☆ข่าวแพร่☆
ผู้นำชุมชนตำบลเตาปูนอบรมการพัฒนารณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์น้ำ
วันนี้ที่๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐น.นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวย การสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่๑๓ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำณ.หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายคเณศ คำนนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอสองรักษาราชการแทนนายอำเภอสองกล่าวพบปะผู้นำมีวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดและเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแม่ยม นายก้องไมตรี เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม นายรังสรรค์ อินต๊ะพันธ์ หัวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยหลวง ได้นำนิทรรศการนำมาแสดงและถ่ายทอดความรู้อีกด้านนายณัฐพล ทองไหล นายกอบต.เตาปูน และสมาชิก ผู้นำตำบลสะเอียบ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานในสังกัดอุทยานแห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด วันนี้มีนายไพรชยนต์
ยี่ดวง หัวหน้าหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่สองกล่าววัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมมีผู้นำชุมชนและเกษตรกรหมู้บ้านเป้าหมายในพื้นที่ตำบลเตาปูนจำนวน๕หมู่บ้านมีบ้านข่วงชมภู บ้านนาไร่เดียว บ้านท่อสมาน หมู่ที่๙หมู่ที๑๑ บ้านเหล่าเหนือ ตำบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่เป้าหมายของหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่สอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำนวน๕๐คน
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำนี้ใช้เวลาจำนวน๒วันในวันที่๒๗ถึงวันที่๒๘มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑โดยมีวิทยากรผู้มาให้ความรู้จาก อาจารย์ทวีศักดิ์ ท้วมเสน ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน
วิทยากรจิตอาสาที่บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัดให้การสนับสนุนงานด้านพัฒนาและงบประมาณ โดยปลูกฝังในผู้นำชุมชนนำไปเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหญ้าแฝกรู้คุณประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมรณรงค์เผยแพร่การใช้หญ้าแฝกในพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ดำเนินการอย่างแพร่หลายและถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมรู้จักวางแผน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝกและได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริงเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชนโดยเน้นเฉพาะผู้นำและเกษตรกรที่มีใจรักในทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักและจะได้นำองค์ความรู้ที่รับจากการอบรมนำไปพัฒนาในชุมชน จากนั้นท่านประธานได้กล่าวเปิดงานและร่วมกับเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไม้ในหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่สอง เป็นเสร็จพิธีเเละได้เดินทางกลับจังหวัดแพร่เป็นลำดับต่อไป


นายณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธร ช่อง๑๓สยามไทยรายงานจากอำเภอสอง
จังหวัดแพร่