Uncategorized

งานสัปดาห์เภสัชกรรม จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้คำขวัญ “ ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0 …ปรึกษาเภสัชกร”

งานสัปดาห์เภสัชกรรม จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้คำขวัญ “ ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0 …ปรึกษาเภสัชกร”
ณ อุทยานสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานในสัปดาห์เภสัชกรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561

เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและเกี่ยวเนื่องกับการใช้ยาและสมุนไพรของประชาชน การปฎิบัติงานภายใต้วิชาชีพเภสัชกรรมมีความมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับยาในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ ดังนั้น สภาเภสัชกรรมได้กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมขึ้นทุกปี เพื่อร่วมกันแสดงบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อประชาชน ภายใต้คำขวัญ” ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0 ปรึกษาเภสัชกรในกิจกรรม มีการให้ความรู้ คำแนะนำในการใช้ยาและสมุนไพร เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ คัดกรอง ส่งต่อ และรักษาป้องกันโรคพื้นฐานด้วยการใช้ยาและไม่ใช้ยาให้แก่ประชาชน กรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้ยาและสมุนไพร ต้องทำให้ประชาชนได้รับยาและสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และสมเหตุผล

การจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือของเภสัชกรทุกภาคส่วนที่ผนวกกับกิจกรรม ตลาดนวธรรมชาติ โดยบุคลากรทั้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจและสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 ////