Uncategorized

จากประเด็นวัดคำชะโนด ที่เป็นข้อวิพากวิจารย์กันไปต่างต่างนานาในการจัดระเบียบวัดคำชะโนดโนดสืบเนื่องมาจาก

จากประเด็นวัดคำชะโนด ที่เป็นข้อวิพากวิจารย์กันไปต่างต่างนานาในการจัดระเบียบวัดคำชะโนดโนดสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 11 เมษายน กองทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการให้ทางทหาร มทบ.24 เข้ามาจัดระเบียบคำชะโนด เนื่องจากเกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่หลายอย่าง โดยเฉพาะกลุ่มผู้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ ตั้งแต่เรียกเก็บค่าเช่าที่ขายของ เก็บค่าแผงล็อตเตอร์รี่ เก็บค่ารถสามล้อรับจ้าง เรื่องของพ่อหมอพราหมณ์ที่ทำพิธีบวงสรวงให้กับนักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญ รวมทั้งเรื่องเงินบริจาคที่เป็นจำนวนมากที่ได้จากการศรัทธาของนักท่องเที่ยว จากการจัดระเบียบในครั้งนั้นทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนชุมชนบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เกิดปัญหาภายในตามมา เมื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิคำชะโนด โดยทางคณะตัวแทนชาวบ้านและกรรมการได้เล่าถึงเหตุการณ์และความเป็นมาให้กับทีมงานฟังว่า คำชะโนด แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดั้งเดิม มีการบริหารจัดการโดยวัดศิริสุทโธร่วมกับชุมชน บ้านโนนเมืองในรูปแบบการคัดเลือกคณะกรรมการจากคนในชุมชน รวมทั้ง (พราหมณ์)มาเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการมาโดยตลอด จนชื่อเสียงของความศักดิ์สิทธิ์แผ่ขยายออกไปให้คนโดยทั่วไปรับรู้รับทราบทั่วประเทศ ประกอบกับปี 2559 มีผู้นำตำนานคำาชะโนดไปสร้างเป็นละครทีวีให้ผู้คนได้รู้ความเป็นมาความศรัทธาของประชาชนก็ยิ่งแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ผู้คนเริ่มหลั่งไหลมากราบไหว้บูชาอย่างล้นหลาม รายได้จากการบริจาคจากประชาชนต่อวันก็มียอดสูงขึ้นและด้านเศรษฐกิจชุมชนก็ได้อานิสงค์ไปด้วยไม่ว่าจะทำการค้าขายหรือด้านเศรฐกิจของชุมชนลูกหลานที่ไปทำมาหากินต่างถิ่นก็หวนกลับมาทำมาค้าขาย จนได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ในปี 2559 เมื่อมีหน่วยงานรัฐเข้ามาตามคำเชิญของวัดศิริสุทโธร่วมกับชุมชนเข้ามาเป็นที่ปรึกษา ทางอำเภอได้ดำาเนินการเปลี่ยนแปลงวัดและชุมชนครั้งใหญ่
(1)ยกเลิกคณะกรรมการของวัดศิริสุทโธและชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยให้
บุคลากรฝ่ายปกครองเข้ามาเป็นกรรมการแทน ผลกระทบกับวัดศิริสุทโธและชุมชนก็คือ ไม่สามารถบริหารจัดการในเรื่องสำคัญ เช่น วัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติดั้งเดิม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเพณีวิธีปฏิบัติดั้งเดิม ถูกยกเลิกและสั่งห้ามดำเนินการ อนุญาติให้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการปฏิบัติในพิธีบวงศรวงต่างๆในหลายประการ
(2)ทางราชการได้ประกาศและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนนอกพื้นที่ได้ทราบว่า พื้นที่
คำชะโนดเป็นที่ดิน นสล. ที่สาธารณะประโยชน์ ประชาชนทกุ คนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเสรี มีผลกระทบกับวัดศิริสุทโธและคนชุมชนก็คือ มีกลุ่มพ่อค้าจากชุมชนภายนอกหลั่งไหลเข้ามาค้าขายมากขึ้น จนสร้างความแออัดให้กับพื้นที่ นำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมาย เช่น ราคาสินค้า การหลอกลวงนักท่องเที่ยว การข่มขู่ให้ซื้อสินค้า การเรียกเก็บค่าบริการในที่จอดรถ ความขัดแย้ง สร้างความเสื่อมเสียให้กับพื้นที่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณี จนวัดศิริสุทโธคำชะโนดกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าววัดศิริสุทโธคำาชะโนดชาวชุมชนจึงอยากจะให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือดังนี้

(1) ต้องการให้วัดศิริสุทโธคำชะโนดปัจจุบันยังเป็นที่พักสงฆ์ ให้ได้รับการแต่งต้องเป็นวัดอย่าง
ถูกต้อง และเนื้อที่วัดทั้งหมด 342 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นที่ นสล.และต้องการขอยกเลิกให้เป็นที่ดินของวัดศิริสุทโธคำชะโนดและชุมชน ที่จะต้องเข้าไปสู่กระบวนการขอจัดตั้งวัดอย่างถูกต้องตามสิทธิประโยชน์ ของวัดศิริสุทโธค าชะโนดและชุมชน
(2) ปัจจุบันฝ่ายปกครองได้มีความพยายามที่จะจัดตังมูลนิธิคำชะโนดซึ่งโครงสร้างที่มีคณะกรรมการจากส่วนราชการ (บุคคลภายนอกชุมชน)24 คน คนในชุมชน 3 คนซึ่งสัดส่วนดังกล่าวไม่มีความเป็นธรรมแก่วัดศิริสุทโธและชุมชน ในการประชุมประชาคมของชุมชนบ้านโนนเมืองต้องการจัดตั้งมูลนิธิเป็นของวัดศิริสุทโธและชุมชนโนนเมืองเอง หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้วัดศิริสุทโธและชุมชนต้องการสัดส่วนเป็นของ
(3) ส่วนราชการก่อสร้างร้านค้าบังทัศนียภาพของวัดคำชะโนดและอนุญาติให้สร้างร้านค้าบดบัง
พื้นที่เกาะคำชะโนดอีกหลายแห่ง ซึ่งวัดและชุมชนคำชะโนดต้องการให้วัดศิริสุทโธคำชะโนด ปราศจากสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เพื่อรักษาทัศนีภาพดั้งเดิมไว้ด้วย
(4) พื้นที่คำาชะโนด 342 ไร่ วัดศิริสุทโธคำชะโนดและชุมชนได้ร่วมกันดูแลบริหารจัดการมาโดย
ตลอด จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านได้โปรดช่วยดำเนินการให้วัดศิริสุทโธค าชะโนดและชุมชนโนนเมืองเข้าบริหารจัดการดังเดิมตามสิทธิประโยชน์ของวัดศิริสุทโธและชุมชนแล้ว ชาวชุมชนต้องการบริหารจัดการคำชะโนด เพื่อต้องดำารงไว้และปกป้องวัฒนธรรมประเพณี วิธีปฏิบัติที่เคยดำ เนินการตลอดจนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวัดศิริสุทโธคำชะโนดและชาวชุมชนให้คืนสู่วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ดังเดิมของชาวชุมชน
และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี , พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 , พล.ต.ต.พีระพงษ์ วงศ์สมาน ผบก.ภ.จว.อุดรธานี พร้อมหน่วยงานราชการเกี่ยวข้อง , ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น , กำนัน-ผญบ. , คณะกรรมการบริหารจัดการคำชะโนด , ผู้ประกอบการค้า , ผู้ค้าเร่ และชาวบ้าน รวมมากกว่า 300 คน ร่วมประชุม “การจัดระเบียบ อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาคำชะโนด” ให้ถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืน โดยมีการประชุมร่วมกับชาวบ้านเพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป
ธัญกิตติ์ อ่อนแสง (อี๊ดกระแสข่าว)รายงาน