Uncategorized ข่าว ปราจีน

ปราจีนบุรี….โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ปราจีนบุรี….โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายของการทำงาน เวลา 16.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจ

โกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมีนายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กล่าวรายงาน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. (หัวเขาปิดโตรเลียม) การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
เพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวและอุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึงการให้บริการผู้ขับรถและผู้เดินทางที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางไกล

เพื่อส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาจากการเรียนในสถานที่จริงและปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง รวมถึงปลูกฝังในเรื่องจิตอาสาให้แก่นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม
การจัดงานในครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลารวม 7 วัน เริ่มดำเนินตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563

ข่าว วิลาวัลย์ สังอรดี
ภาพ อลงกรณ์