ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน เกษตรกร

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนรวมพลังอช.สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยจิตอาสาจังหวัดร้อยเอ็ด /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนรวมพลังอช.สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยจิตอาสาจังหวัดร้อยเอ็ด
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–


รวมพลัง50ปีอช.ร้อยเอ็ด

https://youtu.be/aAWBpVUxLfgดิเรกเผย50อช

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ. หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประจำปี 2562 รวมพลังอช.สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยจิตอาสาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยอช.ผู้นำอช.และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจำนวน 400 คน

กิจกรรมประกอบด้วยการเดินรวมพลังอาสาพัฒนาชุมชนจำนวน 400 คน,การทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนชมรมอาสาพัฒนาชุมชน,การแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชนโดยกล่าวคำปฏิญาณตนและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี,การมอบเกียรติบัตรผู้นำอชดีเด่นจำนวน 40 ราย,การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการจัดเวทีเสวนา หัวข้อความภาคภูมิใจในบทบาทผู้นำอช.

นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มอบภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 โดยการส่งเสริมให้ประชาชน ที่มีจิตอาสามีความเสียสละเข้ามา เป็นอาสาพัฒนาชุมชนหรือออมในระดับหมู่บ้าน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หรือผู้นำอช.ในระดับตำบล

โดยอาสาสมัครเข้ามาพัฒนาชุมชนตนเอง ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหา
โดยการสร้างพลังชุมชนใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562 กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้ผู้นำอช.เป็นกลไกสำคัญ ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามกระบวนการบริหารจัดการ ครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องเป็นระยะๆ

เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและวันที่ 28 มกราคม 2562 ถือเป็นวาระครบรอบ 50 ปี
การดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดงานภายใต้แนวคิด พลังอช.จิตอาสาสร้างสุขสู่ชุมชน พื้นฐานแห่งความพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อร่วมกันน้อมนำแนวทางจิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใต้โครงการจิตอาสาเรา ทำความดีด้วยหัวใจ มาขยายผลและต่อยอด โดยการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริ หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 2 เพื่อแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 3 เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย


นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกล่าวว่า.-กิจกรรมวันนี้เป็นการรวมพลัง ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด การที่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยจิตอาสา โดยน้อมนำเอาแนวพระราชดำริหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้เป็นแบบอย่างในชุมชน

ต้องขอชื่นชมชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป การเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กำลังใจแก่อาสาสมัคร ผู้มีความเสียสละ นับว่าเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง ในการกระตุ้นความคิดสร้างจิตสำนึก ให้แก่กลุ่มอาสาสมัคร ให้รวมพลังกันสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมีเป้าหมายให้องค์กรเหล่านี้ เป็นแกนนำหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน.-

ผู้นำอช.ดีเด่นที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรระดับจังหวัดประจำปี 2562 40 คนอาทิ นายอำนวย แสงเย็น ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, นายนิกร ยกน้อยวงษ์ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร,นายชวลิต ขุราศี ต.หนองพอก อำเภอธวัชบุรี นางประมวล ชมภูวิเศษ ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ,นายบำรุง ช่องวาริน ตำบลเทิดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง,นายโสภณ พลเยี่ยม ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง,นายนิมิต จรบุรมย์ ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย,

นางนภาพร ศรีวะรมย์ ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก,นายอำนาจ ราสูงเนิน ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี,นายหม่อน ยางงาม ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ,นายศิริชัย แสนเสนา ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน,นายดั่น แสงคุณ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย,นายสุพจน์ พรมโคตร ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์, นายจำเริญ ประสงค์คุณ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ,นายช่อฟ้า ไม้หอม ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง,

นายสรรค์ชัย พันธ์ถิรพัฒน์ ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ, นายสุพัฒ อินทะศรี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร,นายลิขิต สิงห์สีโว ตำบลบ้านแจ้งอำเภออาจสามารถ,นายพร วงศ์หงษ์ ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย และนายสถิต กมลเลิศ ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี.-

—///—สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-