Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน เกษตรกร

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ. ร่วมส่งมอบฝายชะลอน้ำลำห้วยหินซอด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง/สมนึก/รายงาน/0817082129-

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ. ร่วมส่งมอบฝายชะลอน้ำลำห้วยหินซอด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
/สมนึก/รายงาน/0817082129-

วันที่ 28 มี.ค. 62 เวลา 0900 น. ที่ ลำห้วยหินซอด บ.โคกสมบูรณ์ ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาร้อยเอ็ดและสาขาโพธิ์ชัย ,สำนักเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย ,ผู้แทนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ,ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ฯ

ร่วมพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำลำห้วยหินซอด ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างฝายแบบ “ฝายมีชีวิต” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยแล้งและอุทุกภัย รวมทั้งเป็นการกักเก็บน้ำไว้เพื่ออุปโภค บริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้ง

เพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้เป็นการเกษตรในหน้าแล้ง สร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วย

—///—สมนึก บุญศรี/รายงาน/ข่าว-0817082129
ปชส.มทบ 27-ภาพ