ข่าวเชียงใหม่

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมอบรมการเป็น Coach ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2561

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมอบรมการเป็น Coach ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2561

เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำบึงบอระเพ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมอบรมการเป็น Coach ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2561 ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหิดลนครสวรรค์
*โดยมี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี รวมถึงผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของโค้ช และกระบวนการโค้ชชิ่ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งมีหัวข้อในการเรียนรู้ครั้งนี้คือ

บทบาทหน้าที่ของ Coach ,กระบวนการหาความต้องการของ Coaching ,กระบวนการ Coaching โดยเน้นผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติจริง ให้แบ่งกลุ่มยกตัวอย่าง และดำเนินการตามกระบวนการ Coaching พร้อมนำเสนอ ชึ่งวิทยากรจะคอยให้คำแนะนำ ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้ ้ซักถามในข้อสงสัยต่างๆ โดยวิทยากรได้ตอบคำถามแก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เข้าใจที่ถูกต้อง และนำไปปฏิบัติในการทำหน้าที่พี่เลี้ยงผู้กอบการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

** สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ได้เรียนรู้และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการใหม่ ที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนกลุ่มหรือองค์กรของตนเองก้าวไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป***ข้อมูลภาพข่าว:นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง