สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “จ้างกิ๋น จ้างไจ้ ใส่ใจสุขภาพ ไม่หลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริง” เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม
“จ้างกิ๋น จ้างไจ้ ใส่ใจสุขภาพ ไม่หลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริง” เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, เครือข่ายผู้บริโภค และชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 เชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “จ้างกิ๋น จ้างไจ้ ใส่ใจสุขภาพ ไม่หลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริง” เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ในวันที่ 29 เมษายน 2561 ณ บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
จากข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพจำนวน 111 เรื่อง ซึ่งเรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ เรื่องอาหาร, ยา และสถานพยาบาล ตามลำดับ ในส่วนของการกำกับดูแลโฆษณาทางสื่อวิทยุ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง ได้ทำการสุ่มเฝ้าระวังโฆษณาทางวิทยุ 83 แห่ง จากสถานีวิทยุในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนทั้งสิ้น 137 แห่ง พบว่ามีการโฆษณาไม่ถูกต้องจำนวน 43 แห่ง และส่วนใหญ่พบว่าเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่กล่าวอ้างในการบำบัดรักษาบรรเทาโรคเรื้อรัง โรคผู้สูงอายุ เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน อาการปวดเข่าปวดข้อ

ทำให้ประชาชนที่หลงเชื่อหาซื้อไปบริโภค แต่ผลกลับไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้าง ทำให้เสียโอกาสในการเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องทางการแพทย์ ซึ่งยังมีผู้บริโภคจำนวนมาก ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือรู้ไม่เท่าทันกลยุทธ์ทางการโฆษณา ทำให้หลงเชื่อจนสร้างความเสียหาย และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อตัวผู้บริโภค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และสร้างความตระหนักแก่สื่อวิทยุกระจายเสียง นักจัดรายการ และผู้ผลิตสื่อต่างๆ ได้รับความรู้ด้านการโฆษณา สามารถผลิตสื่อได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่โอ้อวดหลอกลวงประชาชน ตลอดจนการสร้างกระแสคิดก่อนบริโภค ไม่หลงเชื่อโฆษณา ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค, กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านต่างๆ กิจกรรมเสวนา “จ้างกิ๋น จ้างไจ้ ใส่ใจสุขภาพ ไม่หลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริง”, การรับเรื่องร้องเรียน และมอบเกียรติบัตรซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ผ่านเกณฑ์ โครงการโฆษณาสีขาว คือ ไม่มีโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง และมีการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ จำนวน 15 แห่งทั้งนี้ หากพบโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริงสามารถเรื่องร้องเรียนได้ที่หมายเลข 1556 หรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ 053-894742 หรือทางe-mail: [email protected] อ่านสาระดีๆได้ที่ www.fdachiangmai.com

 

cr @Mod Papimol