ณ เทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง


วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ เทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ พลเรือเอก ชุมชุม อาจวงษ์ กรรมาธิการวิสามัญ และคณะกรรมาธิการวิสามัญและอนุกรรมาธิการวิสามัญ

เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาผังเมือง ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ เป็นต้น พร้อมทั้งร่วมกันหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการบังคับใช้ผังเมืองพัทยาเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. โดยมี พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับ

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน