Reporter&Thai Army

มณฑลทหารบกที่ 38 นำเจ้าหน้าที่ทหาร และ ครอบครัว เวียนเทียน วันวิสาขบูชา เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มณฑลทหารบกที่ 38 นำเจ้าหน้าที่ทหาร และ ครอบครัว เวียนเทียน วันวิสาขบูชา เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันนี้เวลา 17.15 น. ที่ วัดน้ำล้อม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พลตรีธวัช ศรีสว่าง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำข้าราชการทหารและครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดน่าน มี มณฑลทหารบกที่ 38 กรมทหารพรานที่ 32 กองพันทหารม้าที 10 กรมทหารม้าที่ 2 และ กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 จำนวน 500 นาย ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งทำเป็นประจำทุกปีวันวิสาขบูชา เป็นวันประสูติ นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลก ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี พระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ” เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา