จังหวัดร้อยเอ็ดพัฒนาชุมชน จัดประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบสัมมาชีพ ต้นแบบ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562 ระดับจังหวัด ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต/ชสอท.:MOITCr.:ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-


จังหวัดร้อยเอ็ดพัฒนาชุมชน จัดประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบสัมมาชีพ ต้นแบบ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562 ระดับจังหวัด ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
/ชสอท.:MOITCr.:ชมรมสื่อออนไลน์IT
/สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกรรมการการประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ(สัมมาชีพ)ต้นแบบ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562 ระดับจังหวัด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ(สัมมาชีพ)ต้นแบบ

ที่ชนะการประกวดฯ ระดับโซนอำเภอที่ 2 บ้านมะหรี่ หมู่ที่ 2 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ และ ที่ ชนะการประกวดฯระดับโซนอำเภอที่ 1 บ้านหนองต่าย หมู่ที่ 8 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนส่วนราชการ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตลอดจน กลุ่มเกษตรกร ร่วมให้การให้การต้อนรับ

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ(สัมมาชีพ)เพื่อต่อยอดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้สามารถบริหารจัดการและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ประชาชนได้มีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบสมาชิกในพื้นที่ 20 อำเภออำเภอละ 2 หมู่บ้าน รวม 40 หมู่บ้าน

เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบสัมมาชีพให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมสามารถเป็นต้นแบบและขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นได้ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ดำเนินการประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมการสมาชิกต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ดปี 2562 ขึ้น และ คณะกรรมการฯจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบปี 2562

ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจากระดับโซน ตามกรอบแนวทางหลักเกณฑ์การประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบสมาชิกต้นแบบจังหวัดอำเภอรวม 4 โซนอำเภอ โดยออกตรวจเยี่ยม กิจกรรมตามแผนการประกวดคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน การสอบถาม การนำเสนอผลงาน/กิจกรรม/เอกสารประกอบการพิจารณา ให้คะแนนตามกรอบแนวทางหลักเกณฑ์การประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ(สัมมาชีพ)ต้นแบบ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562 คัดเลือกให้เหลือ 5 อันดับได้แก่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ของชนะเลิศอันดับ 2 รองชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลชมเชย 16 รางวัล ซึ่งผลการประกวด ทางจังหวัดจะได้ประกาศ แจ้งให้ทราบตามลำดับ

/ชสอท.:MOITCr.:ชมรมสื่อออนไลน์IT
/สมนึก บุญศรี-คมกฤช พวงศรีเคน/ร้อยเอ็ด/0817082129-