Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 9.00น. จังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

ณ ห้องประดับทองโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ปาลิดา เฉลิมแสน ประธานส มัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ 2550 ให้ความสำคัญกับหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงกำหนดให้มีเครื่องมือทำงานเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตามยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพสร้างนำซ่อม สมัชชาสุขภาพ เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา โดยมีการให้ความรู้เป็นฐานการทำงานและสร้างความสมานฉันท์ในสังคมมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ เพื่อให้ได้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดีและมีการขับเคลื่อน ไปสู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรม ด้วยช่องทางและวิธีการที่หลากหลายการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนของสังคมร่วมเป็นกรรมการทำหน้าที่ดูแล ให้เกิดผลที่ดีและเป็นรูปธรรมในการสร้างสุขภาวะของประชาชนและสังคม สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดย การมีส่วนร่วมคณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 6/2561 ผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้กลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งภาคสังคม เอกชน ภาควิชาการ วิชาชีพ และภาคราชการ การเมือง ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการนำเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นนั้นๆทั้งในระดับเครือข่ายระดับตำบลอำเภอจังหวัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานพลังภาคีเครือข่ายระดมแนวความคิดวางแผนพัฒนาสุขภาวะประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด มุ่งหวังให้เกิดพลังของภาคประชาสังคมและเชื่อมโยงบูรณาการกับภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างสังคมสุขภาวะให้กับประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเวทีฯ
ในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ วิชาชีพ และภาคประชาสังคม ระยะเวลาจำนวน 1 วัน กิจกรรมสำคัญเป็นการสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดในรอบปีที่ผ่านมาและรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในปี 2562 ในการจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด