Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด….. นายเลิศบุศย ์กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จ.ร้อยเอ็ด…..
นายเลิศบุศย ์กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล!!พร้อมม็อป!!คัดค้าน!
เมื่อเวลา 09.00น.วันนี้ที่(29 ตุลาคม2562) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเลิศบุศย ์กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบ้านโป่งจำกัดโดยมีนายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอปทุมรัตต์ พร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด.
อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดที่
รอ 014215951 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.กำหนดการประชุมและแผนที่สถานที่จัดประชุม
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม
บริษัท น้ำตาลบ้านโป่งจำกัดได้รับสิทธิ์ตั้งโรงงานน้ำตาลมีขนาดกำลังการผลิต 24,000 ตันอ้อย/วัน จาก
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน) ที่อก 0609/3551
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสวรรค์
อำเภอปทุมรัตต ์จังหวัดร้อยเอ็ด
และจะจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย)ที่ใช้ชานอ้อยจากโรงานน้ำตาลเป็นเชื้อเพลิงในการลิตไอน้ำและไฟฟ้ากำลังการติดตั้งเครื่องจักรสูงสุดกำลังวัตต์เพื่อใช้งานในโรงงานน้ำตาลและบางส่วน
จำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

โดยมอบหมายให้บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจำกัด(บริษัทที่ปรึกษา/นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานฯและได้รับมอบอำนาจจากบริษัทน้ำตาลบ้านโป่งจำกัดเป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งบริษัทฯได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ โครงการรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคมพ.ศ. 2562 เวลา 08.30-1200น.ณ อาคารหอประชุม ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงการสัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ
**เมื่อวันที่ 17-21 มิถุนายน พ.ศ.2562 และสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นต่อโครงการระดับครัวเรือน
**เมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ.2562 ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัทน้ำตาลบ้านโปงจำกัดได้เสนอแผนรูปแบบความต้องการและกำหนดการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน อ้างถึงหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่รอ 0014.215952 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 ซึ่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีหนังสือแจ้งเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องบริษัทฯได้กำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
**ในวันพฤหัสบดีที่ 31ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 หนอง
หญ้ารังกบ ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตน ์จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุกภาค
ส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ รวมถึงนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างรายงานฯ
ดังกล่าวซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายงานฯ ของ

โครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยรายละเอียดของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
ครั้งนี้มีชาวบ้านบางส่วนที่ได้รับผลกระทบและคัดค้านไม่อยากให้มีโรงงาน ทั้งนี้ บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง ได้รับสิทธิ์ตั้งโรงงานน้ำตาลมีขนาดกำลังการผลิต 24,000 ตันอ้อย/วัน จากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งอยู่บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด การพัฒนาโครงการโรงงานน้ำตาลน้ำตาลดังกล่าวเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผล สิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินโครงการตามความในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดโครงการกิจการหรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยเปิดเป็นเวทีสาธารณะ โดยบริษัทน้ำตาลบ้านโป่งจำกัดได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงาน บริษัทฯ ได้จัดการประชุมประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดขอบเขต แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมารวมถึงการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยครัวเรือนซึ่งได้รับความได้รับรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะประชาชนรายครัวเรือน การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อประชาชนพื้นที่ ให้ทราบถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้ประชาชนชาวอำเภอปทุมรัตต์ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการที่กฎหมายกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมเวที กว่า 1,600 คน
พร้อมนี้ได้มีม็อปของชาวบ้าน ตำบลโนนสวรรค์ ตำบลสระบัว และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 100 คน เดินทางมาเปิดเวทีไฮปาร์ค เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล เนื่องจากว่ากลัวมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เนื่องจากโรงงานได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลโนนสวรรค์ มีแกนนำ นำชาวบ้านส่วนมากเป็นผู้หญิง และเด็ก เข้าร่วมชูป้ายประท้วง โดยแกนนำจะพยายามนำมวลชนเข้าไปคัดค้านที่เวทีรับฟังความคิดเห็น แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกองร้อยน้ำหวาน จาก สภ.ปทุมรัตต์ นำกำลังขัดขวางและผลักดันไม่ให้เข้าไป มวลชนมีการผลักดันกับเจ้าหน้าตำรวจสักพัก จนหมดแรงเนื่องจากส่วนมากเป็นผู้หญิง**เป็นลมไป2 รายได้ปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงทีจากทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และมีการเผาพริก เผาเกลือ ซาบแช่ง ขับไล่ จนหมดแรง และสลายตัวหลังสิ้นสุดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ และนัดหมายกันมาอีกครั้งในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ในเวทีแสดงความคิดเห็นต่อการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย) ต่อไป

***ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์.ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุระกิจโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบ้านโป่งจำกัด ได้ทำโครงการนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นจากการสัมภาษณ์ฯ

https://youtu.be/JvTDmxU0BF0

ศรีไพร ทูลธรรม:ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน