ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุกข์ร้อนชาวบ้าน สถานที่ท่องเที่ยว เกษตรกร

ร้อยเอ็ดเปิดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลานอำเภอจังหารเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ ตลอดทั้งการสร้างความสามัคคีปรองดองกัน /สมนึก-บพิตร/NB๑๐๑TVnews/0817082129–

ร้อยเอ็ดเปิดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลานอำเภอจังหารเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ ตลอดทั้งการสร้างความสามัคคีปรองดองกัน
/สมนึก-บพิตร/NB๑๐๑TVnews/0817082129–


บุญคูณลานจังหาร29มค62

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลานอำเภอจังหาร โดยการดำเนินงานของ ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหารและคณะ

ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหารกล่าวรายงานว่า.-ลานคือสถานที่ที่ใช้สำหรับนวดข้าว การรวบรวมนำเอาข้าวที่นวดมากองรวมกันเรียกว่าคูณลาน เมื่อเสร็จสิ้นการทำนาชาวนาจะได้พากันบำเพ็ญกุศล หรือให้ทาน ก็จะเอาลานกองข้าวเป็นสถานที่ทำบุญ การทำบุญดังกล่าวจึงใช้ชื่อสืบต่อกันมาว่าบุญคูณลาน ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญในฮีตสิบสอง ยึดถือกันมาว่า

นับแต่วันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 เป็นต้นมา เป็นมื้อเปิดกล่องไฟ ไขปล่องเหล้า เอาข้าวมาสู่ขวัญ เพื่อบูชาพระแม่โพสพ เพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว จึงเป็นประเพณีที่ชาวอำเภอจังหารได้กำหนด เป็นงานประเพณีของอำเภอ

สำหรับในปี 2562 นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอจังหารและพี่น้องชาวอำเภอจังหารท้องที่ท้องถิ่น ทั้ง 8 ตำบลได้แก่ตำบลจังหาร ตำบลดงสิงห์ ตำบลม่วงลาด ตำบลดินดำ ตำบลยางใหญ่ ตำบลแสนชาติ ตำบลปาฝาและตำบลผักแว่น ได้กำหนด จัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 29 30 31 มกราคม 2562

โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีสู่ขวัญข้าวการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการการส่งเสริมอาชีพและการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การประกวดการดำรงวิถีชีวิตชาวนาการประกวดอาหารพื้นบ้าน มีกรรมการประกวดฟ้อนรำ มีการประกวดขบวนแห่และอีกหลายๆกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ ตลอดทั้งการสร้างความสามัคคีปรองดองกัน

ด้วยคำขวัญอำเภอจังหารที่ว่า จังหาร เมืองพระธรรมะครองใจ อิฐมอญก้อนใหญ่ น้ำใสลำชี มากมีธัญญาหาร สนุกสนานงานประเพณี

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.-การที่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอจังหาร ได้พร้อมใจกันเสียสละนำข้าวคนละเล็กคนละน้อย มารวมกัน เพื่อจัดงานบุญคูนลานสู่ขวัญข้าวจนเกิดเป็นประเพณี ของชาวอำเภอจังหาร ที่เรียกกันว่าบุญคูณลาน ถือเป็นการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน รู้จักดำรงตนในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังได้อนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ดั้งเดิม ให้คงอยู่สืบไป

ถือว่าเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เนืองนิตย์ ตามประเพณีเป็นการร่วมแรงร่วมใจ มีการปรึกษาหารือในลักษณะร่วมคิดร่วมทำ นำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี ความเอื้ออาทรให้อภัยซึ่งกันและกัน ให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นเมืองพระ โดยเฉพาะอำเภอจังหาร ประกอบด้วยแหล่งน้ำพืชพันธุ์ธัญญาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย

กิจกรรมบุญคูณลานอำเภอจังหารประกอบด้วยกระบวนแห่ของแต่ละตำบล การแสดงเต้นบาสโลป ซุ้มของแต่ละตำบล ตลาดประชารัฐสินค้าโอทอป ออกร้านของหน่วยงานราชการ สถานศึกษาและ 8 ตำบล มีการแข่งขันประกวดแข่งขันซุ้มวิถีชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประกวดหุ่นฟางปลาประกวดจัดพาอาหารพื้นบ้านพาเพล ประกวดแข่งขันเต้นบาสโลป 8 ทีม ประกวดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนูนา แข่งขันส้มตำลีลา แข่งขัน Idol To Be Number One ประกวดนักร้องเสียงทอง อำเภอจังหาร แข่งขันประดิษฐ์พานบายศรีโบราณ แข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศทุกประเภทกีฬา พิธีเจริญพระพุทธมนต์บายศรีสู่ขวัญข้าว

—///—NB๑๐๑TVnews/0817082129–
somnuk-bopit/report