Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น.ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด อ.น. /ส่วนประสานงาน กกล.รส.จ.ว.อ.น. ,เจ้าหน้าที่ปกครองลานสัก , จนท.ตร.สภ.ลานสัก, ผญบ. ม.๕, จิตอาสา เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อ ๓๐๐๙๐๐ – ๓๐๑๑๐๐ ม.ค ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น.ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด อ.น. /ส่วนประสานงาน กกล.รส.จ.ว.อ.น. ,เจ้าหน้าที่ปกครองลานสัก , จนท.ตร.สภ.ลานสัก, ผญบ. ม.๕, จิตอาสา เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ ”ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” ในการเดินเท้าเข้าหาประชาชน บริเวณพื้นที่ หมู่ ๕ บ.ทุ่งสามแท่ง ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก ผลจากการพบปะพูดคุยมี ปัญหา และความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
๑.ซ่อมแซมระบบประปา
ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่พอใช้(ทำเรื่องถึงลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง)ได้ตอบรับมาแล้ว
๒.ซ่อมแซมถนนลาดยาง(สายทุ่งสามแท่ง-หนองผักกาด) อบต.รับเรื่องแล้วได้ถ่ายโอนให้ อบจ.แล้วจะส่งให้กับทางหลวงชนบทต่อไป
๓.ปรังปรุงเสียงตามสายเป็นหอกระจายข่าว ได้ดำเนินการทำแล้ว
๔.ต้องการขุดลอกคลองวังรีเพราะจะช่วยทำให้น้ำไม่ท่วม กำลังดำเนินการและประสานหน่วย นพค.๑๕
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย