ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก ฉบับที่ 130 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก ฉบับที่ 130 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! เช่าเหมารถโดยสารทุกครั้ง เลือกใช้รถโดยสารที่มีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ บริหารงานอย่างอย่างมืออาชีพ ย้ำ!!! วางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสม เลือกเส้นทางที่ปลอดภัย ตรวจสอบข้อมูลประวัติก่อนว่าจ้าง ร่วม !!! ติดตามรถโดยสารสาธารณะผ่าน Application “DLT GPS” หรือ พบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ประมาทหวาดเสียว แจ้งสายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างมั่นใจในบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการเดินทางในช่วงเทศกาลที่ประชาชนนิยมใช้บริการเช่าเหมารถตู้โดยสารและรถบัสโดยสารขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ก่อนการเลือกใช้บริการรถเช่าเหมา ควรวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสม เลือกเส้นทางที่ปลอดภัย ประชาชน ควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้รับจ้างทั้งข้อมูลคนขับและสภาพรถ เลือกขนาดรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร ควรได้เห็นตัวรถก่อนการว่าจ้าง หรือขอหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อนำมาตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อจะได้ทราบว่าเป็นรถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนเลือกใช้บริการรถเช่าเหมาควรตรวจสอบข้อมูล สถิติอุบัติเหตุ ประวัติการให้บริการจากผู้ใช้บริการรายอื่น การประสานงานการให้บริการที่ดี โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานที่ www.dlt.go.th ด้านผู้ประกอบการ มีสมุด จดบันทึกข้อมูลประจำรถและต้องบันทึกในสมุดประจำรถให้ครบถ้วน ประวัติการเดินรถดี มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ด้านตัวรถ ต้องพร้อมใช้งาน จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ(ป้ายเหลือง) มีการติดตั้ง GPS Tracking เพื่อการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่และการใช้ความเร็วของรถแบบ Realtime ผ่าน application“DLT GPS”ทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะแสดงผลเช่นเดียวกันกับข้อมูลที่แสดงในศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก และศูนย์ฯ GPS ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ และเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมโดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทุกกรณีผ่านทาง application และต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกครบถ้วน มีการจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประกันภัยเพิ่มเติม ผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้อง หากต้องเดินทางในเส้นทางที่มีความลาดเอียงหรือสูงชันต้องเลือกใช้รถที่เหมาะสมกับสภาพเส้นทางเพื่อความปลอดภัย ด้านคนขับ ชำนาญเส้นทาง มีใบอนุญาตขับรถที่ ชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถ ตรงตามประเภทของรถด้วย เช่น หากเป็นรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ ที่สามารถบรรทุกคนได้ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกประเภทที่ 2, 3 และ 4 เท่านั้น ส่วนรถตู้ คนขับสามารถใช้ใบอนุญาตขับรถได้ตั้งแต่ประเภทที่ 1 ถึง 4 นอกจากนี้ ต้องมีแผนการเดินทาง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถ จุดพักรถและจุดเปลี่ยนผู้ขับรถชัดเจน และควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนออกเดินทาง ต้องตรวจสอบว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตรงตามที่ตกลงกันและตรงกับที่ทำสัญญาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลง เช่น ทะเบียนรถไม่ตรงกับในสัญญา สภาพรถไม่ปลอดภัย คนขับไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภทรถ ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที และสามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ด้วย ระหว่างการเดินทาง ต้องเปลี่ยนคนขับเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง หรือให้หยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะขับรถต่อไปอีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ทั้งนี้หมั่นสังเกตอาการคนขับรถ หากมีอาการอ่อนล้าหรือง่วงให้หยุดพักหรือเปลี่ยนคนขับทันที และคอยเตือนไม่ให้ผู้ขับรถใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ยึดหลัก “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิภัย” หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ขอให้ร้องเรียนที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ หมายเลข 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

———————————-
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 – 6
Fax. 0-2271-8805