ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 08.50 นาฬิกา ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต 12) ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะอนุกรรมการ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน และอนุกรรมการ ลงพื้นที่พบปะกับนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ นายประจวบ อาจารพงษ์ นายสาคร รุ่งเรือง และนายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากการรับฟังพบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจำนวน 7 อำเภอ 45 ตำบล ประชากร 279,088 คน โดยมีหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายที่ชุดปฏิบัติการตำบลจะต้องลงไปจัดประชุมประชาคม รวมทั้งสิ้น 421 หมู่บ้าน (ในจำนวนนี้เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองฯ จำนวน 6 ชุมชน) ทางจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ/และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ซึ่งมี 45 ชุด จังหวัดได้แต่งตั้งครบถ้วนทุกระดับ 100 % พร้อมได้จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่วิทยากรสำหรับการออกปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
สำหรับปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับฟังจากการประชาคมนั้น หลักๆ มีดังนี้


1.ต้องการให้ทางราชการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคให้ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน
2.ต้องการเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
3.ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ (ถั่วเหลือง กระเทียม)
อย่างไรก็ดี หากเป็นปัญหาเร่งด่วนของหมู่บ้าน จังหวัดจะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ทันที เช่น กรณีบ้านปางล้อ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีปัญหาเรื่องน้ำประปา เพราะเลขที่บ้านเป็นเลขที่ชั่วคราวเพราะอยู่ในเขตป่าสงวน ต้องวางมัดจำค่ามิเตอร์ประปา 5,000 บาท ชาวบ้านไม่มีเงิน แก้ไขโดยทำหนังสือถึงการประปาส่วนภูมิภาคขออนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษไม่ต้องวางมัดจำ สร้างความประทับใจให้แก่คนทั้งหมู่บ้าน

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน