เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 4/2561


วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยรายละเอียดการประชุมเพื่อชี้แจงโครงการต่างๆตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร และตามนโยบายของรัฐบาล อาทิเช่น โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561, การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯลฯ โดยมีเกษตรอำเภอ จำนวน 25 อำเภอ และหน่วยงานภาคี เช่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง)และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน