ข่าวเชียงใหม่

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561 โดยนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และ คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 34 โครงการ จำนวนเงิน 4,682,180 บาท และโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 540,160 บาท

ในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา (สตรีที่อายุ 15 ปี ขึ้นไป) จำนวน 412,533 คน ประเภทองค์กรสตรี จำนวน 142 องค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2561)
และได้อนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 70 โครงการ เป็นเงิน 8,883,280 บาท และประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 31 โครงการ เป็นเงิน 3,993,665 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,876,945 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2561)

 

cr @อภิวัฒน์ ธีระวาสน์