ข่าวเชียงใหม่

คปภ. เดินหน้าขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผล สร้างเครือข่ายกระจายความรู้ด้านการประกันภัย

คปภ. เดินหน้าขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผล สร้างเครือข่ายกระจายความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อผลักดันให้เกษตรกรไทยบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการประกันภัยข้าวนาปี ผ่านโครงการอบรมความรู้ประกันภัย “Training for the Trainers” ปี 2561 โดยเริ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่แรก ก่อนกระจายตัวลงพื้นที่อีก 9 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี” ประจำปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผล สร้างเครือข่ายกระจายความรู้ ด้านการประกันภัย และเพื่อผลักดันให้เกษตรกรไทยบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการประกันภัยข้าวนาปี โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ที่ ห้องแกรนด์วิว 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรถึงร้อยละ 30 ของจำนวน ผู้ประกอบอาชีพทั้งหมด ในขณะเดียวกันอาชีพทำนามีความเสี่ยงสูงจากภัยทางธรรมชาติอย่างมาก เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ แมลงศัตรูพืช ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้ ค่อนข้างต่ำ ดังนั้น “การประกันภัยข้าวนาปี” จึงเป็นหนึ่งในมาตรการที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อคุ้มครองต้นทุนการผลิตเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยกำหนดพื้นที่กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนต่อเนื่องอีก 9 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุก ภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพะเยา จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดพัทลุง ตามลำดับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร

ทั้งนี้ การจัดโครงการอบรมความรู้ประกันภัยในปีนี้ได้ประเดิมการลงพื้นที่ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 – 30 เมษายน 2561 โดยได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นจังหวัดเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศ มีพื้นที่ปลูกข้าวถึง 405,986 ไร่ ทั้งยังมีศูนย์เรียนรู้โดยเกษตรต้นแบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้าวโดยตรงและครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงการจำหน่าย นอกจากนี้ ยังพบว่าจังหวัดเชียงใหม่ต้องประสบกับภัยธรรมชาติทั้งศัตรูพืช และภัยแล้งอยู่เป็นประจำ รวมทั้งประสบกับลมพายุ ลูกเห็บ และน้ำท่วม บ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้มาปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้การประกันภัยมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรไทยต่อไป
////////////////////////////////////
ณัฏฐ์ สินันตา / ส.ปชส.เชียงใหม่
30 เมษายน 2561