.อุทัยธานี…!! พิธีมอบวุฒิบัติบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560 …!!


จ.อุทัยธานี…!! พิธีมอบวุฒิบัติบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560 …!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่ อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ นายบุญนาค บูรณพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการเตรียมพร้อมตามหลักสูตรการเตรียมพร้อมก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจประจำปี 2561 มีคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี โดยมี นายสมเกียรติ สิริจินา ปลัดเทศบาลสว่างแจ้งสบายใจกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ ได้เล็งเห็นความสำคัญขของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีอัตราของกาารเจริญเติบโตสูง ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและถูกต้องตามหลักวิชาการเด็กก็จะพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพจากแนวคิดที่ว่า “ก้าวแรกของการศึกษา เริ่มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เทศบาลจึงได้จัดการบริหารการศึกษาทางเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจมีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่งคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแขวน มีนักเรียนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมจำนวน 42 คน นายบุญนาค บูรณพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลสว่างแจ้งสบายใจได้กล่าวให้โอวาทในการปัจฉิมนิเทศแก่บัณฑิตน้อยว่า เทศบาลจะพยายามจัดสรรค์งบประมาณหาครูต่างประเทศมาให้ความรู้แก่นักเรียนและรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองให้เป็นศูนย์เดียวกันไม่ต้องไปเรียนห่างไกลบ้านและเรียนฟรีตลอดวัยปฐมวัย….วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน …แจ้งข่าวสาร 093 – 1717897