Reporter&Thai Army

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3 ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องบุหรี่ตัวร้าย… ทำลายหัวใจ “ Tobacco Breaks Hearts ”เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 ผ่านสถานีวิทยุในเครือ 24 สถานี 17 จังหวัดภาคเหนือ

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3 ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องบุหรี่ตัวร้าย… ทำลายหัวใจ “ Tobacco Breaks Hearts ”เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 ผ่านสถานีวิทยุในเครือ 24 สถานี 17 จังหวัดภาคเหนือ
พ.ต.เสรี ทองคู่ หัวหน้าแผนกผลิตรายการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3 กล่าวว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3 รณรงค์สร้างการรับรู้ผลกระทบของบุหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่นๆรวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งรวมกันแล้วเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกและของประเทศ โดยในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญกับพิษภัยของยาสูบต่อสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือด ทั้งนี้ในแต่ละปีการสูบบุหรี่คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปเกือบ 3 ล้านคน และคนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ 15,000 คน มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่สารนิโคติน สารเคมีอันเป็นพิษ และก๊าซต่างๆในควันบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองอุดตัน เนื่องจากทำลายผนังหลอดเลือด เพื่อความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือด หลอดเลือดตีบตันและขัดขวางการลำเลียงออกซิเจนไปสู่หัวใจ กล้ามเนื้อ และอวัยวะต่างๆ ผู้ใหญ่ในวัยทำงานที่สูบบุหรี่นั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด สมองอุดตันมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 4 เท่า
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3 รับผิดชอบ 24 สถานีในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือจึงได้รณรงค์สร้างการรับรู้ผลกระทบของบุหรี่ผ่านทางสถานีทุกสถานีเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของบุหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่นๆรวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงลด ละ เลิกการสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต บุหรี่ตัวร้าย… ทำลายหัวใจ “ Tobacco Breaks Hearts ”เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2561