Reporter&Thai Army

จังหวัดนนทบุรี // กรมทหารพรานที่ 32 ร่วมกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๑, ๑๕๓๐
พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.กรม.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ กรม ทพ.๓๒ จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ ๙

ที่ทรงมีพระราชดำริให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกับ ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชนของ จว.น.น.

โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ บริเวณศูนย์ราชการ จว.น.น. ต.ไชยสถาน อ.เมือง จว.น.น. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐๐ คน