ผู้ว่านราฯ พบปะ คณะกรรมการสภา อาจารย์ รับฟังการขับเคลื่อนการศึกษา พร้อมมอบนโยบาย 7 วาระ พัฒนาจังหวัดนราธิวาส


เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 61 ที่ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานประชุม  เพื่อรับฟังและฟังข้อเสนอแนะ การขับเคลื่อนการศึกษา วิทยาลัยชุมชนจังหวัด  โดยนายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส นายยุทธนา แสงมณี ผอ.การวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส คณะกรรมสภาวิทยาลัยฯ กรรมการสภาวิชาการ อาจารย์ และบุคคลกรทางการศึกษา วิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมกว่า 100 คน

โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส วิทยาลัยชุมชน เป็นสถาบันการศึกษา อุดมศึกษา มีการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาบัตร ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ชุมชนได้หลายสาขาวิชา และมีการเปิดหลักสูตรสอนอาชีพระยะสั้น เข้าถึงชุมชน อาทิ การเลี้ยงผึ้ง ชันโรง หลักสูตรสอนขับรถแบกโฮ ที่เดียวในประเทศไทย และ  การสร้างความรู้และเพิ่มทักษะเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับชุมชนให้สามารถสร้างอาชีพ โรงงาน Hand in Hand อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมาก และ จังหวัดพร้อมส่งเสริมสนับสนุน วิทยาลัยชุมชน ขับเคลื่อนการศึกษา เพื่อเกิดประโยชน์กับคนพื้นที่ให้มากที่สุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวถึง นโยบายการทำงาน มุ่งหวังขับเคลื่อนพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดนราธิวาส “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” เป็นไปตาม 7 วาระนราน่าอยู่ นรา…ตามรอยพ่อ การสร้างโอกาสในชีวิต ด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, นราสะอาด การพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อาทิ สร้างวินัย รักษ์ความสะอาด สร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ, นราสะดวก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้าชายแดนสู่ระดับสากล , นรา…สบาย การสร้างอาชีพเสริมแก่เศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0 นราปลอดภัย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนเมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานสินค้า ,นรา…แบ่งปัน สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งความเกื้อกูล ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาสู่แรงงานภาคบริการ และนรา…รักสามัคคี เน้นการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ส่งเสริมการสร้างความรักความสามัคคีของคนนราธิวาส อันจะนำมาสู่ความสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

นราธิวาส/ข่าว นูอารีซ๊ะ ยะยือริ