ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลอด นศ.พยาบาล รุ่น 13 ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ตอบโจทย์ความต้องการชุมชนท้องถิ่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดพิธีรับมอบใบรับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 13 สร้างความภาคภูมิใจแก่นักศึกษา ครอบครัว และชุมชน ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรทางการแพทย์สู่ท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ ตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม และทักษะวิศวกรสังคมอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบใบรับรองคุณวุฒิฯ พร้อมด้วย ผศ.ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ เกิดสังข์ รองคณบดีฝ่า่ยพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ ห้อง GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ปัจจุบันมีผู้สําเร็จการศึกษาจํานวน 13 รุ่น เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถภาคภูมิใจกับคําว่า “ราชภัฏ” ซึ่งมีความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” นับเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่แก่ตนเอง

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต่อไปว่า ดอกปีบที่ติดบนหน้าอกเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย เปรียบเสมือนพยาบาลในชุดสีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณความดี เช่น เดียวกับกลิ่นหอมของดอกปีบพร้อมสร้างประโยชน์เปรียบเสมือนสมุนไพร ถือเป็นประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาลที่คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อประกาศความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี ของวิชาชีพพยาบาล ขอให้ผู้สําเร็จการศึกษาจดจําภาพความรักความทุ่มเทในการสอนและการเอาใจใส่ของอาจารย์ เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประชาชนในท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป

ด้าน ผศ.ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ เกิดสังข์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมาตั้งแต่ปี 2551 และได้ผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 5 ปี (ปี 2565-2569) ซึ่งเป็นระยะการรับรองสูงสุด นอกจากนี้ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี และหลักสูตรอบรมระยะสั้น เช่น หลักสูตรเวชปฏิบัติฉุกเฉิน เป็นตัน

สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย “จัดการศึกษาพยาบาลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เป็นรากฐานของการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม” สถาบันการศึกษาได้หล่อหลอมความรู้ด้านวิชาการ ทักษะความสามารถด้านวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และทักษะวิศวกรสังคมอันเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 13 จำนวน 104 คน คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดพิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา และเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพ อันจะเสริมสร้างความมั่นใจ ความสง่งาม ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ตลอดจนได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่อาจารย์พยาบาลผู้ที่มีจิตอาสาดีเด่น และโล่รางวัลแก่พยาบาลพีเลี้ยงนักศึกษาดีเด่นซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพในแหล่งฝึก ที่มีส่วนร่วมในการดูแลและฝึกสอนนักศึกษาพยาบาลในระหว่างที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานในพิธีสำคัญนี้ด้วย