จังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน


วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ สถาบันการเงิน บ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต 12 ) นำโดย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 150 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง นายจิระชาติ ซื่อตระกูล ปลัดอำเภอ นายอุดร ปันชุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 นายฐากูร ดอนเปล่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง และร้อยโท ปัญจรงค์ เอมอมร ผบ.ร้อย.ม.ที่ 4 ให้การต้อนรับ
จากการรับฟังพบประเด็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการการแก้ไข มีดังนี้
1. ขอให้พิจารณาร้านค้าที่ได้รับสัมปทานติดเครื่องรูดบัตรสวัสดิการของรัฐเป็นร้านค้ากองทุนหมู่บ้านก่อนร้านค้าเอกชนทั่วไป เพราะร้านค้ากองทุาหมู่บ้านนั้นได้นำสินค้าของสมาชิกในชุมชนมาขายภานในร้านค้า และเป็นการสนับสนุนการซื้อขายสินค้าในชุมชนด้วย
2.ขั้นตอนการับเครื่องรูดบัตร ที่ 1 อำเภอ ได้ 3 หมู่บ้าน แต่เมื่อได้รายชื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ต้องเดินทางไปรับเครื่องรูดบัตรที่กรุงเทพ ทำไมไม่จัดส่งเครื่องมาที่จังหวัด และให้สามารถเดินไปรับเองได้จังหวัดหรืออำเภอ
3. หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้รับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยไม่เอื้อต่อคนป่วย (ติดเตียง)/คนชรา/คนพิการ เนื่องจากคฃเดินทางยากลำบาก และต้องไปทำหลายครั้งกว่าจะได้
4. การปรับปรุงหอกระจายข่าวของชุมชน
5. การบริหารจัดการน้ำด้านการอุปโภค-บริโภค
6. พืชผลราคาเกษตรตกต่ำ (หอมแดง,กระเทียม)
จากนั้น เวลา 13.00 นาฬิกา คณะอนุกรรมการลงพื้นที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอฝาง ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจ ทีมงานขับเคลื่อนโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ร่วมสนับสนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืน

 

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน