Reporter&Thai Army

จังหวัดตาก // มทบ.๓๑๐ เร่งสร้างบ้านผู้พิการโดยงบประมาณจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก

เมื่อ ๓๑ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ น. ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. โดย พ.อ. สมหมาย หาญสุวรรณ รอง เสธ มทบ.๓๑๐ ผู้รับผิดชอบ อ.เมืองตาก/วังเจ้า มอบหมายให้ จ.ส.อ. อลงกรณ์ เชียงงาม, ส.อ. ณัฐนันท์ ศรีเปรม ชป.มวลชน อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ร่วมกับ อบต.ประดาง และประชาชนจิตอาสา จำนวน ๑๑ คน ร่วมกันดำเนินการสร้างบ้านผู้พิการ ของ นาย ตะวัน จันทร์เทศ อายุ ๒๓ ปี โดยได้รับงบประมาณจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ณ บ้านเลขที่ ๙๙ หมู่ ๓ ต.ประดาง อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ดำเนินการไปแล้ว ๑๐ เปอร์เซ็นต์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย