ทต.กะลุวอเหนือ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” (Tobacco Breaks Heart)


ทต.กะลุวอเหนือ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” (Tobacco Breaks Heart)

ที่โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพ 153 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ สำนักกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบของการสูบบุหรี่ รณรงค์และสร้างแรงจูงใจในการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ สร้างความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันในตนเองต่อปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันในตนเองต่อปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชน

วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมและกระตุ้นให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย/กฎหมายเพื่อควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) ซึ่งวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ (วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) มีคำขวัญว่า “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” (Tobacco Breaks Heart)

 

ปัญหาการสูบบุหรี่ในประเทศไทยทวีความรุนแรง โดยเฉพาะอายุของนักสูบหน้าใหม่ที่ลดน้อยลงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม อย่างกว้างขวางและเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เพราะในควันบุหรี่มีสารพิษอยู่มากมาย อาทิ นิโคติน มีลักษณะเป็นน้ำมัน ไม่มีสี มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลาง ทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง, ทาร์ เป็นน้ำมันเหนียวข้น สีน้ำตาล โดยสารเหล่านี้ล้วนเป็นอันตรายต่อผู้สูบบุหรี่และผู้ที่อยู่ใกล้กับผู้สูบบุหรี่ทั้งสิ้น ควันบุหรี่ก่อให้เกิดผลเสียแก่สุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลายประการ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งคร่าชีวิตประชากรโลกมากกว่าสาเหตุอื่นๆ การสูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตร้อยละ 12 จากโรคหัวใจทั้งหมด การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญลำดับที่ 2 ของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด รองจากโรคความดันโลหิตอาจทำให้เกิดมะเร็งปอดและอวัยวะอื่น อีกทั้งควันบุหรี่ยังทำให้เกิดโรคบางโรค เช่นโรคหอบหืด หรือโรคภูมิแพ้มีอาการกำเริบขึ้น ทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ปีละ ๔๐๐,๐๐๐ คน หรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ละปีรัฐบาลต้องเสียงบประมาณเป็นค่ารักษาโรคที่เกิดจากบุหรี่มากมาย ผู้ที่อยู่กับผู้ที่สูบบุหรี่ ก็ได้รับผลเช่นเดียวกันเราเรียกกลุ่มนี้ว่าสูบบุหรี่มือสอง

 


นายฮาซัน ลูโล๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้ตระหนักถึงปัญหาการสูบบุหรี่ จึงได้จัดทำ “โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เท่าทันถึงโทษ และพิษภัยของบุหรี่ ลดความเสี่ยงของการติดบุหรี่ และการเกิดโรคต่างๆ ตามมา รวมทั้งการรณรงค์และสร้างแรงจูงใจในการลด ละเลิก สูบบุหรี่ เพื่อผลักดันให้ “สังคมไทยปลอดบุหรี่” อย่างแท้จริงได้ต่อไป

 

ข่าว/กรียา/นราธิวาส