Uncategorized

ศอ.บต มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าเพื่อจัดหาเสื้อผ้าและสิ่งของใช้ที่จำเป็น ในการเฉลิมฉลองรับวันตรุษอิดิลฟิตรี(ฮารีรายอ)

ศอ.บต มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าเพื่อจัดหาเสื้อผ้าและสิ่งของใช้ที่จำเป็น ในการเฉลิมฉลองรับวันตรุษอิดิลฟิตรี(ฮารีรายอ)
เวลา 09.30 น.วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้า ตามโครงการ “เจาะไอร้อง เจาะไอรัก คืนความสุข สร้างรอยยิ้ม แก่เด็กกำพร้า” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 โดยมี ร.ต.สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอเจาะไอร้อง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยกำลังในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี วัตถุประสงค์การจัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กกำพร้า โดยเฉพาะเด็กกำพร้าที่บิดาซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำให้เด็กกำพร้าเหล่านี้ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดหาเสื้อผ้าและสิ่งของใช้ที่จำเป็น ในการเฉลิมฉลองรับวันตรุษอิดิลฟิตรี(ฮารีรายอ) ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งเป็นทำเนียนปฎิบัติของพี่น้องชาวไทยมุสลิมจะสวนใส่เสื้อผ้าที่มีลักษะใหม่และสวยงาม ดังนั้น เพื่อเป็นการคืนความสุขและสร้างร้อยยิ้มให้กับเด็กกำพร้า โดยเด็กกำพร้าบิดา ซึ่งมารับทุนในวันนี้ มีอายุตั้งแต่ 13 ปีลงมา จำนวน 367 คน ได้รับทุนคนละ 1,000 บาท ประกอบด้วย ตำบลบูกิต จำนวน 130 คน ตำบลจวบ 131 คน และตำบลมะรือโบออก จำนวน 106 คน
ทั้งนี้ได้รับความเมตตา จากพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมบริจาคและร่วมมอบทุนในครั้งนี้

////////////////////////////////////////////////

ข่าว/กรียา/นราธิวาส