วันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้นำชุมชนเกาะช้างเรียกร้องให้เดินสำรวจ ที่ดินภบท.5 เพื่อออกโฉนดให้แก่ราษฎร

ข่าว / ผู้นำชุมชนเกาะช้างเรียกร้องให้เดินสำรวจ ที่ดินภบท.5 เพื่อออกโฉนดให้แก่ราษฎร

วันที่ 9 ต.ค.63 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด นายฉัตรชัย ทองหลี นายอำเภอเกาะช้างได้เป็นประธานในที่ประชุมหารือของผู้นำชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมติในที่ประชุมไปยื่นให้กับทางจังหวัด-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้มีการพิจารณาให้มีการเดินสำรวจ เพื่อออกโฉนดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรในพื้นที่เกาะช้าง ซึ่งส่วนใหญ่ที่ดินที่ราษฎรครอบครองทำประโยชน์ จะเป็น ภบท.5 ซึ่งปัจจุบันทางกระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศให้มีการเดินสำรวจ จัดทำแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่ จ.ตราด ในปีงบประมาณ 2564 แต่พบข้อมูลว่ายกเว้นการเดินสำรวจพื้นที่ อ.เกาะช้าง สำหรับที่ดิน ภบท.5 ในพื้นที่เกาะช้าง ที่รอการออกเอกสารสิทธิ์ ไม่ได้มีการบุกรุก อาศัยทำกินมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษ อยู่นอกเขตอุทยานฯ และเป็นพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ราษฎรมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

โดยมี ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน จ.ตราด-ตัวแทนหอการค้า จ.ตราด-นายโสภณ จันเดิม ส.อบจ.ตราด เขต.เกาะช้าง-นายสมคิด สายสังข์ ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.เกาะช้าง-นายวันรุ่ง ขนรกุล กำนัน ต.เกาะช้าง-ผู้ใหญ่บ้าน-สารวัตรกำนัน-ผู้ช่วยฯ-ผู้นำชุมชนจาก 9 หมู่บ้าน ของ อ.เกาะช้าง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้ทางกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้นำชุมชน ได้มีการรวบรวมเอกสาร-รายชื่อราษฎร ผู้ที่ครอบครองที่ดิน ภบท.5 อาศัยทำประโยชน์มาช้านาน แต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยจะมีการคัดกรองกันอย่างละเอียด พร้อมกับมีผู้อาวุโสในพื้นที่ เป็นคณะทำงานร่วมพิจารณาแต่ละราย ยึดตามข้อมูลที่เคยมีอยู่เดิม และมีการเรียกร้องมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมาได้มีราษฎร อ.เกาะช้าง ที่ได้รับความเดือดร้อนปัญหาที่ดินทำกินและได้ยื่นเรื่องไว้กับหน่วยงานภาครัฐแล้วกว่า 600 ราย
ด้าน นายสมชาย กลิ่นอยู่ รองประธานหอการค้า จ.ตราด

ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานด้านการค้าชายแดน/ที่ดินทำกินพื้นที่หมู่เกาะช้างฯ กล่าวว่า ในที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกัน จะมีการทำหนังสือยื่นให้แก่ ผู้ว่าราชการ จ.ตราด และส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เนื่องจากได้ทราบข้อมูลว่า ทางกระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศให้มีการเดินสำรวจ เพื่อออกโฉนดที่ดินในท้องที่ จ.ตราด แต่มีการยกเว้นพื้นที่ อ.เกาะช้าง โดยอ้างตามระเบียบของกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ข้อ 14 (3) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 แต่ในช่วงที่ผ่านมา เคยมีมติของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2540 ให้นำที่ดินบนเกาะช้าง ไปจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรได้ ตามมาตรา 33 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ต้องอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และมีความลาดชันไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์

ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค /รายงาน