วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดจันทบุรีเตรียมพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำจันทบุรีและลุ่มน้ำเวฬุเพื่อให้เกิดความสมดุลเพียงพอต่อภาคการเกษตรและอุปโภค บริโภค

จังหวัดจันทบุรีเตรียมพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำจันทบุรีและลุ่มน้ำเวฬุเพื่อให้เกิดความสมดุลเพียงพอต่อภาคการเกษตรและอุปโภค บริโภค

สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดจันทบุรีเริ่มมีผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชน คณะกรรมการส่วนอำนวยการ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี( ภัยแล้ง ) ได้เตรียมความพร้อมวางแผนป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ตอนนี้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและอุปโภคบริโภคแล้วบางส่วน ชาวบ้านที่อยู่ไกลแหล่งน้ำเริ่มขาดแคลนน้ำเนื่องจากน้ำในสระและน้ำที่กักเก็บไว้ในฝายเริ่มแห้งขอดส่งผลกระทบต่อน้ำที่จะใช้บำรุงผลผลิตสวนผลไม้ ถึงแม้ส่วนราชการระดับจังหวัดรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีแผนในการป้องกันภัยแล้งที่คาดว่าจะยาวนาน และ รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในวันพรุ่งนี้ จังหวัดจันทบุรี จะเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการส่วนอำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี( ภัยแล้ง )

วางแผนบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำจันทบุรี และ ลุ่มน้ำเวฬุ ที่มีน้ำต้นทุนจากเขื่อนคิรีธารเพื่อให้เกิดความสมดุลเพียงพอต่อภาคการเกษตร อุปโภคและบริโภคลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดจันทบุรี พบว่า ปีนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก และอ่างกักเก็บน้ำ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตอนนี้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดจันทบุรีถือเป็นจังหวัดที่มีอาชีพเกษตรกรรมและต้องใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งเพื่อบำรุงผลผลิต ทุเรียน เงาะ มังคุด และผลไม้อื่น ๆ ซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจสร้างรายได้แก่เกษตรกร จึงจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ภัยแล้ง จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ใช้น้ำอย่างประหยัด และรู้คุณค่า แบ่งปันน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค อย่างสมดุลทั่วถึงเพียงพอ ก็จะช่วยลดผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นได้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: