วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชน โครงการเพชรในตม ประจำปี 2565 ในพื้นที่ภาคเหนือ

ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชน โครงการเพชรในตม ประจำปี 2565 ในพื้นที่ภาคเหนือ

โครงการเพชรในตม ได้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 โดย พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด รักษาราชการ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้ศูนย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของส่วนมวลชนและกิจการพิเศษ สำนักเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน) จัดทำโครงการ “เพชรในตม” โดยได้เล็งเห็นว่าการให้การศึกษาแก่ประชาชนในหมู่บ้านที่ห่างไกล จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ จึงได้ประสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) มีผลการเรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน ได้ผลิตนิสิตโครงการเพชรในตม มาแล้ว 36 รุ่น จำนวน 252 คน

จากการติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว พบว่าได้รับคำชมเชยและยอมรับว่า มีคุณค่าจากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบ่งบอกและแสดงถึงความร่วมมือของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นความภาคภูมิใจของสังคมเป็นอย่างยิ่ง
ปัจจุบัน ได้ประกาศผลบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 37 เพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ในส่วนของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จากผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 8 คน เรียบร้อยแล้ว ได้แก่
1. น.ส.ศุภาพิชญ์ พันธ์วงศ์ จังหวัดเชียงราย
2. นายนภาดล ขึมจันทร์ จังหวัดแพร่
3. นายมงคล สิงห์ทอง จังหวัดกำแพงเพชร
4. น.ส.จิราภรณ์ ติจันทึก จังหวัดกำแพงเพชร
5. น.ส.ชุติมณฑน์ อนันตวุฒิ จังหวัดกำแพงเพชร
6. น.ส.วรรณกานต์ แซ่ว้าง จังหวัดตาก
7. นายชาญชิต โกฏิสืบ จังหวัดอุตรดิตถ์
8. น.ส.ณัฐธิรา ชัยนา จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.swu.ac.th หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ทุกแห่งใกล้บ้านท่าน

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุน รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้าน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
12 พฤษภาคม 2565

%d bloggers like this: