วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชป.6 เฝ้าระวังลุ่มน้ำยัง ระดับน้ำสูงขึ้น หลังมีฝนตกชุกในพื้นที่ ของพายุ “เจิมปากา” ส่งผลดีทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ

ชป.6 เฝ้าระวังลุ่มน้

Read more

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 208 รายเป็นต่างจว.191ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,630 รายยังรักษาตัว1,403รายรักษาหายสะสม1,206รายล้างมือบ่อยๆ ไม่รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้

Read more

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 146 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,422 ราย มาจากต่างจังหวัด132รายรักษาตัว1,291รายตายเพิ่ม1รายรวม21รายตรวจตัวเองบ่อยๆ

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้

Read more

ร้อยเอ็ด… จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์

ร้อยเอ็ด… จัดโ

Read more

กองทุนพลมืองอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด “มอบวัสดุทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)”ทุกอำเภอ

กองทุนพลมืองอาสาประช

Read more

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และบริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จำกัด ร่วมบริจาคเงิน หนึ่งล้าน บาท สมทบทุนสร้างห้องไอซียูโควิด-19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมาคมสตรีนักธุรกิจแล

Read more

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมจ

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จากสภากาชาดไทย จำนวน 18,200 โด๊ส เพื่อจัดสรรและฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

จังหวัดร้อยเอ็ดพิจาร

Read more

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนามอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี

Read more

ร้อยเอ็ด…จัดอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2564 ปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ในชาติ

ร้อยเอ็ด…จัดอบ

Read more

พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับประชาชนเครือข่ายในพื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองสรวงเพื่อนำไปปลูกและแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน

พิธีรับพระราชทานเมล็

Read more

ร้อยเอ็ด/… เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านกาชาด เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอโพนทอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ร้อยเอ็ด/… เหล

Read more

ร้อยเอ็ด/… อบต.นาอุดม อำเภอโพนทอง เตรียม”ศูนย์ฮักแพง”ไว้รองรับผู้สัมผัสเสี่ยงโควิด-19 ที่ต้องการเดินทางกลับตำบลนาอุดมสู่อ้อมอกพ่อ-แม่

ร้อยเอ็ด/… อบต

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดประกาศฉบับที่ 35 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)ฝ่าฝืนมีโทษ

จังหวัดร้อยเอ็ดประกา

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 “โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 27 “รองรับผู้ป่วยโควิด-19″รองรับ100เตียงแพทย์มทบ.27ดูแล

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดตั

Read more

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสา คลองสวย น้ำใส ใจสะอาด เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิ

Read more

ร้อยเอ็ด…..สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาชั้นเรียน Lesson study ในการขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC

ร้อยเอ็ด…..สพป

Read more

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 63 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 699 รายรักษาตัว374รายมีเสียชีวิต1รายเป็นรายที่8มาจากพื้นที่เสี่ยงให้พักศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้

Read more

นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานเปิดกิจกรรมมื้อสามัคคีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล

นายอำเภอเมืองร้อยเอ็

Read more

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร้องศูนย์ดำรงธรรม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คัดค้านการขยายห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

สมาคมโรงเรียนเอกชนจั

Read more

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร้องศูนย์ดำรงธรรม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คัดค้านการขยายห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

สมาคมโรงเรียนเอกชนจั

Read more

มทบ27ติดตามโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” เพื่อเป็นอาหารลางวันในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มทบ27ติดตามโครงการ &

Read more

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัติ วรขัติยราชนารี

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมปศ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด19 ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม โดยสื่อสารผ่านระบบเสียงตามสาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดร

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด19 ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม โดยสื่อสารผ่านระบบเสียงตามสาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดร

Read more

รพ.ร้อยเอ็ด รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รพ.ร้อยเอ็ด รับมอบอุ

Read more

มทบ.27ถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา

มทบ.27ถวายราชสดุดีแล

Read more

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 11 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 373 รายรักษาตัวสูงถึง91รายให้งดหรือชะลอเดินทางผู้เดินทางให้ตรวจคัดกรอง

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้

Read more

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2562/2563 จังหวัดร้อยเอ็ด

พัฒนาสังคมและความมั่

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพ

Read more

มทบ.27จัดปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา ตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน

มทบ.27จัดปลูกต้นไม้เ

Read more

ร้อยเอ็ด/… กศน.โพนทองเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปเรื่อง(Digital Literacy) และหลักสูตรการค้าออนไลน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ร้อยเอ็ด/… กศน

Read more

ร้อยเอ็ด/… สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมรับฟังความคิดเห็นดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 ที่.อำเภอโพนทอง

ร้อยเอ็ด/… สำน

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดผ่อนคลายกิจกรรมดำเนินชีวิตและผ่อนคลายกิจการด้านเศรษฐกิจแต่ยังคงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

จังหวัดร้อยเอ็ดผ่อนค

Read more

นายอำเภอโพธิ์ทอง ประธานในพิธีปล่อยแถวยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔

นายสุรชัย โคตรบุตรดี

Read more

ร้อยเอ็ด พล.ต.ท. ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 ลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ตำรวจระงับเหตุ แต่ถูกคนร้ายใช้มีดฟันบาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.

Read more

สมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ดและเครือข่ายครูทั่วประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลถอนร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับผ่านครม.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.ออกจากสภาฯเพื่อนำมาแก้ไขเพื่อให้ได้กฎหมายที่ดีที่สุด

สมาคมครูจังหวัดร้อยเ

Read more

สมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ดและเครือข่ายครูทั่วประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลถอนร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับผ่านครม.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.ออกจากสภาฯเพื่อนำมาแก้ไขเพื่อให้ได้กฎหมายที่ดีที่สุด

สมาคมครูจังหวัดร้อยเ

Read more

พล.ต.ท. ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 ลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ตำรวจระงับเหตุ แต่ถูกคนร้ายใช้มีดฟันบาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิต

เมื่อเวลา 05.00 น.วั

Read more

พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหอการค้าร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม “จับคู่กู้เงิน” ตามโครงการ”จับคู่กู้เงิน”ระหว่างธนาคารกับร้านอาหารวงเงิน56.8ล้านบาท

พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด…ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จังหวัดร้อยเอ็ด&#823

Read more

ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดเร่งช่วยเหลือเกษตรกรรักษาโรคลัมปี สกินอย่างต่อเนื่องการรับการชดเชยกรณีสัตว์ป่วยตาย บริการรักษาสัตว์ป่วย

ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดเร่ง

Read more

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อำเภอจตุรพักตรพิมาน ได้โลหิตจำนวน 483 ยูนิต คิดเป็น 217,350 ซีซี ดวงตา 26 ราย อวัยวะ 31 ราย

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อ

Read more

ปศุสัตว์ลงพื้นที่รักษาสัตว์ป่วยลัมปี สกิน ลดความสูญเสียให้เกษตรกรและให้ความรู้ สร้างความเข้าใจฉีดพ่นยากำจัดแมลงดูดเลือดพาหะนำโรค

ปศุสัตว์ลงพื้นที่รัก

Read more

ร้อยเอ็ดเป็น 0 ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 279 รายรักษาหายสะสม 261 รายรักษาอยู่ 12 รายจองฉีดวัคซีน ผ่าน Line “ร้อยเอ็ดพร้อม” ฉีดแล้ว จำนวน 17,205 คน

ร้อยเอ็ดเป็น 0 ไม่พบ

Read more

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อ

Read more

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 2 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 277 รายรักษา12รายแจ้งถึงผู้ที่เดินทางมากับรถโดยสาร บริษัทประหยัดทัวร์ สายกรุงเทพฯ – พนมไพรร่วม ผู้ติดเชื้อสะสมราย276ขอให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง 14 วัน(ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564)

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้

Read more

ประภัตร รมช. เกษตรฯ ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ จากภัยคุกคามไวรัสลัมปี สกินพบสัตว์ป่วย จำนวน 12,350 ตัว รักษาหาย 8,693 ตัว ยังคงเหลือตัวป่วย 3,378 ตัว สัตว์ตาย 279 ตัว

ประภัตร รมช. เกษตรฯ

Read more

ร้อยเอ็ดลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ฟาร์มสุขใจ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด กับ โครงการฟาร์มสุขใจของกัญชงกัญชา

ร้อยเอ็ดลงนามบันทึกข

Read more

ตำรวจภูธร ร้อยเอ็ด จัดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่จราจรในสังกัดระบบออนไลน์ เพื่อยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากร

ตำรวจภูธร ร้อยเอ็ด จ

Read more

ร้อยเอ็ดติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติที่ศาลากลางจังหวัดเพื่อไว้ช่วยชีวิตประชาชาชนเกิดหัวใจล้มเหลวที่มาติดต่อราชการ

ร้อยเอ็ดติดตั้งเครื่

Read more

ตำรวจร้อยเอ็ด รับบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค กิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” ทำบุญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ตำรวจร้อยเอ็ด รับบริ

Read more

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ 2 ราย

รองผู้อำนวยการสำนักง

Read more

ร้อยเอ็ดนายกเทศมนตรีชัยวารีคนใหม่ แถลงนโยบายพัฒนาบ้านเมือง -เร่งแก้โควิด 19 – เศรษฐกิจ – สังคม -คุณภาพชีวิต –วัฒนธรรม-เมืองการท่องเที่ยว

ร้อยเอ็ดนายกเทศมนตรี

Read more

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนนำร่องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ต

Read more

ร้อยเอ็ดเกิดเหตุนักเรียนจมน้ำ จำนวน 2 คน ที่ชีหัวโนน ต.ธงธานี อำเภอธวัชบุรี นักประดาน้ำเร่งค้นหา ตั้งแต่บ่ายวานนี้ยังไม่พบทั้ง 2 คน

ร้อยเอ็ดเกิดเหตุนักเ

Read more

ร้อยเอ็ดนายอำเภอศรีสมเด็จ จับมือปศุศัตว์อำเภอ ลุยพ่นยาฆ่าแมลงดูดเลือดพาหะนำโรค โรคลัมปี สกินจากหนึ่งหมื่นตัวเศษ มีโคป่วยเป็นโรค123 ตัว ตาย 23 ตัว แต่ขณะนี้สามารถควบคุมโรคได้แล้ว

ร้อยเอ็ดนายอำเภอศรีส

Read more

“ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกัน และรักษาโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ”โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“ปศุสัตว์ร้อยเ

Read more

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมรวม 274 รายยังรักษาที่รพ.17รายแจ้งวัคซีนมีพอสมัครไลน์ร้อยเอ็ดพร้อม

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้

Read more

ร้อยเอ็ด.. เนื้อสัตว์ปราศจากโรค. นายประมวล ป้างตำรวจ สัตวแพทย์ชำนาญงานได้ชี้แจงความปลอดภัยเกี่ยวกับโคและกระบือโดย การป้องกันโรคลัมปี

ร้อยเอ็ด.. เนื้อสัตว

Read more

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมรวม 270 ราย เสียชีวิต 1 รายลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ผ่าน Line “ร้อยเอ็ดพร้อม”

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้

Read more